Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty kim khí và vật tư tổng hợp Miền Trung

Download Chuyên đề Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty kim khí và vật tư tổng hợp Miền Trung miễn phí

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu
 
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
 
I. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ 2
1. Khái niệm lưu chuyển hàng hoá 2
2. Phân loại lưu chuyển hàng hoá 2
3. Nội dung của lưu chuyển hàng hoá 2
4. ý nghĩa của lưu chuyển hàng hoá 3
5. Nhiệm vụ của lưu chuyển hàng hoá 3
 
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ TÍNH GIÁ HÀNG
HOÁ 3
1.Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho 3
2. Phương pháp tính giá 3
 
III. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH
NGHIỆP THƯƠNG MẠI 5
1. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng 5
2. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng 8
3. Hạch toán hàng tồn kho 13
 
PHẦN II. TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
 
A> ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ
TỔNG HỢP MIỀN TRUNG 17
 
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN 17
 
II. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA ĐƠN VỊ 18
1. Nội dung hoạt động kinh doanh tại công ty 18
2. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh 18
3. Đặc điểm nguồn hàng của công ty 18
4. Đặc điểm mạng lưới kinh doanh 18
5. Đặc điểm về hoạt động sản xuất của công ty 19
 
III. TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ
TỔNG HỢP MIỀN TRUNG 20
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy ở công ty 20
2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ban giám đốc và các phòng ban
chức năng, các chi nhánh và các xí nghiệp trực thuộc 21
 
IV. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 22
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 22
2. Chức năng nhiêm vụ 22
3. Tình hình kế toán áp dụng tại công ty 23
 
B. TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KIM
KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG 24
 
I. TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG 24
1. cách mua hàng 24
2. Sổ sách kế toán 24
3. Tình hình hạch toán 24
4. Hạch toán mua hàng tại công ty 25
 
II. TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 31
1. cách bán hàng, chứng tư hạch toán 31
2. cách hạch toán tiền hàng 31
3. Trình tự luân chuyển chứng từ, sổ sách nghi chép 31
4. Phương pháp tính giá xuất kho tại công ty 32
5. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty 32
 
III. TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ HÀNG HOÁ TỒN KHO TẠI CÔNG TY 37
1. Hạch toán chi tiết tồn kho 37
2. Hạch toán kết quả kiểm kê hàng hoá tại công ty 39
 
PHẦN III. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý GÓP PHẦN HOÀN THIÊN
CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ
TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
 
I. NHẬN XÉT VỀ HẠCH TOÁN NÓI CHUNG TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT
TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG 42
 
II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA CÔNG TY 43
 
III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LƯU CHUYỂN HÀNG
HOÁ TẠI CÔNG TY 44
1. Tăng cường công tác hạch toán ở đơn vị cơ sở 44
2. Hoàn thiện về kế toán mua hàng. 44
3. Hoàn thiện kế toán bán hàng. 45
4. Lựa chọn hình thức kế toán thích hợp. 46
5. Một số suy nghĩ về cách bán hàng để đẩy mạnh công tác bán
hàng tại công ty. 47
 ++ Ai muốn tải bản DOC Đầy Đủ thì Trả lời bài viết này, mình sẽ gửi Link download cho!

Tóm tắt nội dung:

c điểm mạng lưới kinh doanh.
Công Ty Kim Khí & Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung mở các cơ sở kinh doanh trên cả 3 miền bắc trung nam và khu vực Tây Nguyên. Hàng hoá được tiêu thụ thông qua mạng lưới kênh phân phối ở các cửa hàng và văn phòng đại diện.
Hàng hoá của công ty được bán ở thị trường trong nước không có xuất khẩu.
Mạng lưới kinh doanh được tổ chức theo sơ đồ sau:
Công Ty Kim Khí & Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung
Nha Trang
Quãng Ngãi
TP
HCM
Các
cửa hàng
Các
cửa hàng
Các
cửa hàng
Xí nghiệp khai thác
Xí nghiệp
2
Xí nghiệp
3
Các
cửa hàng
Các cửa hàng Tỉnh trực thuộc Công Ty
Nhà máy cán thép MT
TP
Hà Nội
TP Đà Nẵng
Khách sạn Phương Nam
Các
cửa hàng
Các
cửa hàng
Quan hệ giữa các công ty và các đơn vị trực thuộc cũng như giữa các đơn vị này với cấp dưới là quan hệ trực tuyến.
5. Đặc điểm về hoạt động sản xuất của công ty.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh thương mại chiếm tỷ trọng lớn và mạng lưới các cửa hàng, các văn phòng đại diện, các kênh phân phối trên khắp khu vực Miền Trung và lân cận, công ty còn tiến hành hoạt động sản xuất snả phẩm nhằm thay thế nguồn hàng mua và nhập. Hoạt động sản xuất của nhà máy còn nhiều hạn chế về trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất. Sản phẩm làm ta chưa phù hợp và thích nghi được thị hiếu người tiêu dùng nên về mặt tiêu thụ sản phẩm nay còn hạn chế, chưa đạt hiệu quả.
Về mặt giá thành sản phẩm, mặc dù định mức tiêu hao nguyên vật liệu đã được xây dựng nhưng hao hụt thực tế đã vượt xa định mức hao hụt cho phép. Vì vậy chưa dạt được hiệu quả mong muốn về mặt giá trị thành sản phẩm nên vấn đề đặt ra là hạn chế được hao hụt nguyên vật liệu trong sản xuất, tiến hành trong bị kỷ thuật, nâng cao và hoàn thiẹn hơn nữa tay nghề công nhân, trình độ quẩn lý nhằm mục tiêu hạ thấp giá thành sản phẩm từng bước thay thế sản phẩm mua và nhập bằng sản phẩm tự sản xuất.
III. TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ Ở CÔNG TY KIM KHÍ & VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG.
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở công ty.
Bộ máy quản lý tại công ty hiện nay được tổ chức theo cơ cấu hỗn hợp, trực tuyến tham mưu. Ban lãnh đạo công ty chủ đạo xuống các phòng ban chức năng, các chi nhánh các xí nghiệp, các cửa hàng…các bộ phận này phối hợp với nhau và tham mưu cho giám đốc những thông tin kinh tế tài chính.
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ở công ty.
Các cửa hàng
Các chi nhánh
Nhà máy
Các kho
Khách sạn
Các xí nghiệp
Phòng kế hoạch đầu tư
Phòng kế toán tài chính
Phòng tổ chức hành chính
Phòng kinh doanh thị trường
Phó giám đốc phụ trách nhà máy
Phó giám đốc phụ trách công tác đoàn thể hành chính
Phó giám đốc phụ trách công tác xây dựng cán bộ kỹ thuật
Giám đốc
Chú thích: Quan hệ trực tuyến.
Quan hệ chức năng.
Quan hệ tham mưu.
2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ban giám đốc và các phòng ban chức năng, các chi nhánh và các xí nghiệp trực thuộc.
Giám đốc: Là người trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và là người chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng của hoạt động snả xuất kinh doanh ở công ty trước lãnh đạo tổng công ty thép Việt Nam.
Các phó giám đốc: Là người có trách nhiệm giải quyết các công việc trong phạm vi được giám đốc giao, tham mưu cho giám đốc về mọi lĩnh vực liên quan. Mỗi phó giám đốc được phân công điều hành một hay một số công việc thuộc lĩnh vực nhất định và chịu trách nhiệm trước giám đốc về những công việc được giao.
Phòng kinh doanh thị trường: Tham mưu cho giám đốc về những biến động thị trường, trên cơ sở lập báo cáo khả năng về nguồn hàng thị trường cần và đồng thời vạch ra những chiến lược kinh doanh tổ chức công tác tiếp thị, đẩy mạnh việc mua vào và bán ra cho công ty. Trực tiếp viết hoá đơn GTGT, phiếu nhập kho, xuất kho theo tình hình thực tế xảy ra tại công ty.
Phòng tổ chức hành chính: Là phải tham mưu cùng ban giám đốc tổ chức hợp lý bộ máy hoạt động của công ty, tham mưu các vấn đề về tổ chức nhân sự như chế độ lương, điều hành cán bộ, phân công quản lý trực nhật…cho các bộ phận trong công ty.
Phòng kế toán tài chính: Tham mưu cho giám đốc về việc lập kế hoạch tài chính cho công ty. Phản ánh toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty qua những con số trên hệ thống sổ sách của công ty, hạch toán theo quy định của nhà nước. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong các công ty khác hạch toán và lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định, trực tiếp giao dịch với ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.
Phòng kế hoạch đầu tư: Có nhiệm vụ thu thập số liệu, tổng hợp và phân tích các số liệu thống kê được, trên cơ sở đó tham mưu cho giám đốc về thình hình phát triển, đưa ra phương án kinh doanh, xây dựng các quy chế qui địnhm dự thảo các hợp đồng kinh tế, tổ chức công tác pháp chế theo đúng qui định của pháp luật nhà nước.
Các đơn vị trực thuộc.
Các xí nghiệp: Có sơ cấu tổ chức riêng nhưng chịu sự giám sát của công ty về phương hướng, kế hoạch kinh doanh.
Các chi nhánh:Có nhiệm vụ tiếp cận thị trường, tổ chức nhận hàng từ công ty về bán buôn, bán lẽ trên thị trường, tim các nhuồn hàng bên ngoài để kinh doanh chi nhánh tự tổ chức hàng hoá và kinh doanh có lãi, làm đúng theo sự phân công giám sát của công ty.
Nhà máy cán thép Miền Trung: Làm nhiệm vụ sản xuất gia công các sản phẩm sắt thép như: đinh, dây, các loại nẹp, thép vằn, thép cuộn…
Khách sạn Phương Nam: Phục vụ cho nhu cầu ăn, ở của cán bộ công nhân viên trong ngành đến làm việc tại công ty.Ngoài ra còn hoạt động kinh doanh dịch vụ như cho thuê khách sạn và phục vụ nhu cầu ăn uống ở nhà hàng.
Các kho: Có nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản hàng hoá để cung ứng hàng cho công ty và các đơn vị nội bộ.
Các cửa hàng: Là nơi tiếp nhận và bán hàng trực tiếp cho khách hàng.
IV. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY.
1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán.
Phòng kế toán các đơn vị trực thuộc
Kế toán thanh toán nội bộ
Thủ quỹ
Kế toán văn phòng
Kế toán TSCĐ và chi phí
Kế toán tiền mặt
Kế toán ngân hàng
Kế toán bán hàng công nợ phải trả
Kế toán mua hàng, hàng tồn kho, công nợ phải trả
Phó phòng phụ trách
tổng hợp
Phó phòng phụ trách
KHTC - XDCB
Kế toán trưởng
Ghi chú: Quan hệ chỉ đạo.
Quan hệ phối hợp.
2. Chức năng - nhiệm vụ.
Kế toán trưởng: Điều hành toàn bộ công tác chuyên môn về tổ chức, đồng thời là người trực tiếp tham mưu và trợ lý cho ban giám đốc công ty trong ciệc quyết định các phương án về kinh doanh, về tổ chức.
Phó phòng kế toán phụ trách tổng hợp: Thay thế kế toán trưởng khi vắng mặt đồng thời phụ trách công tác tổng hợp quyết toán. Lập các báo cáo kế toán toàn công ty, các báo cáo tài chính gửi lên công ty và các cơ quan có chức năng theo quyết định.
Phó phòng phụ trách KHTC – XDCB: Trực tiếp làm công tác tài chính, xây dựng các kế hoạch tài chính, dự toán vốn cho các dự án đầu tư XDCB theo dõi và phụ trách một số đơn vị phụ thuộc, xây dựng kế hoạch tổ chức cho các dự án, các công trình XDC...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©