Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm thời trang công sở UNI của Công Ty TNHH Thời Trang – Mỹ Phẩm Vĩnh Thịnh

Download Luận văn Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm thời trang công sở UNI của Công Ty TNHH Thời Trang – Mỹ Phẩm Vĩnh Thịnh miễn phí

MỤC LỤC
Lời mở đầu 4
PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THỜI TRANG -MỸ PHẨM VĨNH THỊNH 6
I.QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 6
Quá trình hình thành và ph át triển của công ty 6
1.1.Tên, địa chỉ và quy mô hiện tại của công ty: 6
1.2. lịch sử hình thành và phát triển 6
2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty 7
2.1.NhiÖm vô: 7
2.2 Chøc n¨ng: 7
2.3 QuyÒn h¹n: 8
2.4 Ph¹m vi ho¹t ®éng: 8
3. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty 9
3.1. Theo giấy phép kinh doanh 9
3.2. Các hàng hoá và dịch vụ hiện tại 9
II. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 9
III.CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 12
1.Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 12
2.Cơ cấu lao động của doanh nghiệp 14
3: Ðánh giá hiệu quả sử dụng vốn 16
4: Ðánh giá tình hình tài chính 17
PHẦN 2 : THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THỜI TRANG – MỸ PHẨM VĨNH THỊNH 18
I.PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỜI TRANG CÔNG SỞ UNI CỦA CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH. 18
1.1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo thời gian: 18_Toc292431983
1.2. Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo khu vực: 19
II.THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỜI TRANG CÔNG SỞ UNI CỦA CÔNG TY TNHH THỜI TRANG – MỸ PHẨM VĨNH THỊNH. 22
2.1Thực trạng công tác nghiên cứu thị trường: 22
2.2 Thực trạng chính sách giá tiêu thụ sản phẩm. 23
24
2.3: Thực trạng hệ thống phân phối sản phẩm của công ty. 25
2.4: Công tác lập kế hoạch tiêu thụ : 29
2.5:Thực trạng hoạt động quảng cáo, khuyến mại. 31
2.6: Ðặc điểm về nguyên vật liệu và thị trường của công ty TNHH Vĩnh Thịnh 33
3. Đánh giá chung về tình hình tiêu thụ sản phẩm thời trang UNI tại công ty TNHH Vĩnh Thịnh. 34
3.1. Thành tựu: 34
3.1. Thành tựu: 34
3.2. Những hạn chế và nguyên nhân cần giải quyết: 35
PHẦN 3: MéT Sè GI¶I PH¸P THóC §ÈY TI£U THô S¶N PHÈM UNI CñA C¤NG TY TNHH THỜI TRANG MỸ PHẨM VĨNH THỊNH 38
I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY 38
1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty. 38
1.1 Thuận lợi 38
II.MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NHỮNG NĂM TỚI 41
III. PH¦¥NG H¦íNG PH¸T TRIÓN CñA C¤NG TY. 44
3.1. Nh÷ng nhiÖm vô ®Æt ra ®èi víi c«ng ty. 44
3.2. Ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c«ng ty. 44
IV. MéT Sè GI¶I PH¸P THóC §ÈY TI£U THô S¶N PHÈM CñA C¤NG TY 45
4.1. Xóc tiÕn vµ ®Èy m¹nh ho¹t déng nghiªn cøu thÞ tr­êng. 45
4.2. Hoµn thiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm. 47
4.3. T¨ng c­êng ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ. 49
4.4. N©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng. 51
4.5. §Çu t­ cho x©y dùng vµ triÓn khai th­¬ng hiÖu s¶n phÈm hµng ho¸. 52
4.6. §Çu t­ cho c«ng t¸c thiÕt kÕ mÉu. 54
Kết Luận 56
Tài Liệu Tham Khảo 58
 
 ++ Ai muốn tải bản DOC Đầy Đủ thì Trả lời bài viết này, mình sẽ gửi Link download cho!

Tóm tắt nội dung:

metic - f asion company limited
Tên viết tắt: Vĩnh Thịnh co., LTD
Số đăng ký kinh doanh :0102011193
Số tài khoản :1303201031550 Ngân hàng NNPTNT chi nhánh Hà Thành - HN
Địa chỉ: CN3, khu công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai- Hà Nội
Điện thoại: 0436340688- 0432156656
Fax: 0436340688
Email: [email protected]
Công ty TNHH Thời Trang - Mỹ Phẩm Vĩnh Thịnh là công ty TNHH hai thành viên được góp vốn bởi : Ông Phạm Văn Vĩnh và bà Nguyễn Tuyết Mai với số vốn điều lệ là 1.500.000.000(một tỷ năm trăm triệu đồng).
1.2) lịch sử hình thành và phát triển
Công ty được thành lập vào ngày 30- 01- 2004 với tên ban đầu là công ty TNHH thương mại và sản xuất mỹ phẩm Vĩnh Thịnh với thế mạnh là sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm và một số sản phẩm khác và có trụ sở tại số 43 lô 7 khu công nghiệp Đền Lừ.Phường Hoàng Văn Thụ,quận Hoàng Mai,thành phố HN.
Trong quá trình 7 năm, hoạt động của công ty không ngừng phát triển, đổi mới công nghệ cũng như tìm ra hướng đi tốt nhất cho công ty mình. Từ việc lấy mỹ phẩm là hướng đi chính cho công ty nhưng hiện nay công ty TNHH Vĩnh Thịnh cũng được khách hàng biêt đến với nhãn hiệu quần áo “UNI” và sản phẩm quần áo do công ty thiết kế và sản xuất đã mang lại doanh thu ch ủ yếu cho công ty. Công ty đã chuyển trụ sở đén CN3,khu công nghiệp Vĩnh Tuy với diện tích rộng hơn để phù hợp với quy mô sản xuất của công ty.
Năm 2010 công ty tuyển thêm công nhân và mua trang thiết bị máy móc rộng quy mô sản xuất đi vào hoạt động một xưởng giầy dép và một xưởng gỗ làm đồ nội thất.
2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty
2.1.NhiÖm vô:
C«ng ty cã nhiÖm vô chÝnh sau:
-X©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh, tÝn dông,gi¸ c¶ vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn nh»m n©ng cao s¶n l­îng vµ chÊt l­îng sản phẩm.
-Nghiªn cøu c¸c th«ng lÖ kinh doanh cÇn n¾m v÷ng nhu cÇu thÞ hiÕu, gi¸ c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm may mÆc, t­ liÖu s¶n xuÊt, t­ liÖu tiªu dïng, phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh may mÆc thêi trang.
-Nghiªn cøu c¸c ®èi t­îng c¹nh tranh ®Ó ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n tiêu thụ sản phẩm để gi÷ v÷ng c¸c thÞ tr­êng cã lîi nhÊt cho công ty.
-Thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch c¸n bé, chÕ ®é qu¶n lÝ tµi s¶n, tµi chÝnh,lao ®éng, tiÒn l­¬ng,qu¶n lÝ vµ thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng, kh«ng ngõng ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô, tr×nh ®é v¨n hãa tay nghÒ cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty.
2.2 Chøc n¨ng:
C«ng ty cã nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n sau:
- TiÕn hµnh viÖc s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm may mÆc phôc vô tiªu dïng trong n­íc
-TiÕn hµnh kinh doanh xuÊt khÈu trùc tiÕp, gia c«ng s¶n phÈm may mÆc cã chÊt l­îng cao.
- §¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh, c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn.
- B¶o vÖ doanh nghiÖp, m«i tr­êng, gi÷ g×n an toµn x· héi. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, chÝnh s¸ch Nhµ n­íc.
2.3 QuyÒn h¹n:
C«ng ty TNHH Vĩnh Thịnh lµ mét tæ chøc kinh tÕ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n nªn cã nh÷ng quyÒn h¹n sau:
Qu¶n lÝ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n, vèn, lao ®éng hiÖn cã, kh«ng ngõng t¨ng thªm gi¸ trÞ tµi s¶n vµ lµm ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ n­íc.
TiÕn hµnh ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt kh¸c nhau phï hîp víi luËt c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ.
C«ng ty cã quyÒn ®­îc phÐp lùa chän ng©n hµng thuËn lîi cho viÖc giao dÞch cu¶ m×nh, ®­îc quyÒn më c¸c chi nh¸nh,hÖ thèng cöa hµng ph©n phèi s¶n phÈm, c¸c ®¹i lÝ trong ph¹m vi toµn quèc.
Tham gia c¸c héi chî, triÓn l·m, qu¶ng c¸o c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.
X©y dùng, söa ®æi, bæ sung, hoµn thiÖn c¸c quy chÕ, chÝnh s¸ch trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng may mÆc thêi trang.
3.4 Ph¹m vi ho¹t ®éng:
MÆt hµng s¶n xuÊt chñ yÕu cña c«ng ty TNHH Thời Trang – Mỹ Phẩm Vĩnh Thịnh.®ã lµ c¸c s¶n phÈm may nh­:quÇn ¸o bß quần kaki, ¸o jacket, áo măng tô,¸o dÖt kim c¸c loại, ¸o s¬mi…C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®­îc mÆt hµng chñ lùc ë tõng thÞ tr­êng kh¸c nhau. C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc cho m×nh hÖ thèng s¶n xuÊt nhµ x­ëng n»m ë Hµ Néi . Ngoµi ra c«ng ty còng ®· x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng c¸c cöa hµng ph©n phèi vµ giíi thiÖu s¶n phÈm trªn c¶ ba miÒn B¾c, Trung, Nam ®Ó ngµy mét ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty.
C«ng ty còng tiÔn hµnh häat ®éng nhËp khÈu c¸c lo¹i m¸y mãc, trang thiÕt bÞ , nguyªn v©t liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.
Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, c«ng ty lu«n cè g¾ng phÊn ®Êu ®Ó cã thÓ liªn tôc më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh kh«ng chØ víi thÞ trõ¬ng néi ®Þa mµ cßn c¶ trªn c¸c thÞ trõ¬ng quèc tÕ. S¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra b©y giê kh«ng chØ phôc vô cho mét lo¹i ®èi t­îng nµo ®ã mµ phôc vô chung cho mäi tÇng líp x· héi, phï hîp víi tõng thu nhËp kh¸c nhau cña nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau.
3. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty
3.1. Theo giấy phép kinh doanh
- Mua bán máy móc, thiết bị ngành công nghiệp, nông nghiệp.
- Mua bán nguyên vật liệu xây dựng
- Mua bán đồ uống và thực phẩm
- Mua bán quần áo, vải các loại và phụ liệu các loại phục vụ cho ngành may mặc
3.2. Các hàng hoá và dịch vụ hiện tại
- Sản xuất và gia công hàng may mặc
- Sản xuất các loại giầy dép thời trang
- Sản xuất và mua bán các loại mỹ phẩm
- Hệ thống các cửa hàng bán áo và giầy dép.
4.Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty
Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh lµ nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy tr­íc khi nghiªn cøu t×nh h×nh tæ chøc vµ qu¶n lý s¶n xuÊt cña C«ng ty chóng ta ®Ò cËp ®Õn quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty.
S¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu lµ hµng may mÆc do vËy ®èi t­îng chñ yÕu lµ v¶i, tõ nguyªn liÖu v¶i th« ban ®Çu ®Ó trë thµnh s¶n phÈm hoµn thiÖn ph¶i tr¶i qua c¸c c«ng ®o¹n nh­ c¾t,may lµ, ®ãng gãi.
a. C«ng ®o¹n c¾t.
-Tr¶i v¶i
-C¾t pha
-C¾t gät chi tiÕt chÝnh x¸c
-§¸nh sè,làm mã
-KCS b¸n thµnh phÈm råi chuyÓn sang tæ may
b.C«ng ®o¹n may.
-May l¾p r¸p hoµn chØnh theo ®óng yªu cÇu chÊt l­îng, kü thuËt (may cæ, may tay)
-KCS s¶n phÈm chuyÓn sang tæ lµ.
c.C«ng ®o¹n lµ
-Lµ thµnh phÈm theo ®óng quy tr×nh
-GÊp cµi nh·n c¸c lo¹i thÎ bµi, hoµn thiÖn s¶n phÈm
d. Cuèi cïng lµ c«ng ®o¹n ®ãng gãi thµnh phÈm, sau ®ã nhËp kho thµnh phÈm.
Riªng ®èi víi mÆt hµng tÈy hoÆc mµi hoÆc thªu th× tr­íc khi lµ, ®ãng gãi ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n tÈy mµi hoÆc thªu.
- Quy tr×nh c«ng nghÖ lµ mét nh©n tè quan träng t¸c dông trùc tiÕp ®Õn bé m¸y s¶n xuÊt cña C«ng ty. Do ®ã c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt ®­îc tæ chøc theo d©y chuyÒn khÐp kÝn.
* Ph©n x­ëng 1:
-Tổ 1, tổ 3 may các loại áo sơ mi,váy áo khoác
- Tæ c¾t thùc hiÖn viÖc c¾t v¶i theo ®óng yªu cÇu kü thuËt mµ phßng kü thuËt ®Ò ra.
- Tæ thªu lµ ®ãng gãi: thùc hiÖn chøc n¨ng hoµn thiÖn s¶n phÈm.
*Ph©n x­ëng 2:
- Tæ may 2, tæ may 4 may quần và áo măng tô
- Tæ c¾t
- Tæ lµ, ®ãng gãi
Khi cã ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng hai ph©n x­ëng cã thÓ kÕt hîp ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng yªu cÇu.
5.Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
Sơ đồ 3: Cơ cấu tổ chức của công ty
Phßng kÕ to¸n tµi vô
Gi¸m §èc C«ng Ty
Phã Gi¸m §èc c«ng ty
Phßng kÕ ho¹ch
Phßng thÞ tr­êng KD
Phßng kÜ thuËt KCS
Phßng tæ chøc hµnh chÝnh
Phßng b¶o vÖ
Nguồn:Phòng tổ chức
Gi¸m ®èc C«ng ty: Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, bé m
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©