Đề xuất một số biện pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Download Luận văn Đề xuất một số biện pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam miễn phí

- Giải pháp về Marketing
+ Hoàn thiện hệ thống quản trị Marketing
+ Cải tiến hoạt động Marketing cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty
- Giải pháp về giá cả
+ Giảm giá thấp hơn giá của đối thủ cạnh tranh (chỉ áp dụng khi thấy có đầy đủ điều kiện về năng lực tài chính và không vi phạm pháp luật). Công ty sẽ giảm giá từ 10 – 15% đối với các bạn hàng làm ăn lâu năm.
+ Giữ nguyên giá nhưng thúc đẩy hoạt động khác như: đẩy mạnh quảng cáo, tiếp thị.
+ Nâng giá cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ (phương pháp này áp dụng có hiệu quả với những khách hàng ít nhạy cảm về giá cả và ưa chuộng chất lượng phục vụ)
+ Giữ nguyên giá nhưng nâng cao chất lượng phục vụ (vì các công ty con thường giảm giá rất thấp trái với quy định của Nhà nước, mặc dù các công ty này có giá cước thấp nhưng chất lượng phục vụ rất kém) để thu hút những khách hàng khác.
- Giải pháp về sản phẩm và dịch vụ
+ Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ
+ Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
 
 
 Để tải bản DOC Đầy Đủ thì Trả lời bài viết này, mình sẽ gửi Link download cho

Tóm tắt nội dung:

Luận văn tốt nghiệp Đề Xuất một số Biện pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển việt nam Sinh viên : Đặng Thị Huế Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS.NGƯT. Phạm Văn Cương Lớp : KTB47 - ĐH1 * Ngoài Lời mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục và các danh mục, đề tài được chia làm 3 chương: Chương 1: TổNG QUAN Về ĐộI TàU VậN TảI BIểN Và HIệU QUả KHAI THáC ĐộI TàU VậN TảI BIểN Chương 2: ĐáNH GIá THựC TRạNG HIệU QUả KHAI THáC ĐộI TàU TRONG 3 NĂM GầN ĐÂY (Từ NĂM 2007 ĐếN 2009) Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác tàu của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) NộI DUNG NGHIÊN CứU Tên đề tài: đề XUấT MộT Số BIệN PHáP CƠ BảN Để NÂNG CAO HIệU QUả KHAI THáC Đội tàu của công ty cổ phần vận tải biển việt nam” * Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở khảo sát thực trạng hiệu quả khai thác đội tàu của VOSCO đồng thời đánh giá những tác động của môi trường bên ngoài đến công ty trong tương lai, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty. * Lý luận chung về vận tải biển và hiệu quả khai thác tàu biển * 1. Khái niệm vận tải biển: Vận tải biển là một hình thức vận tải thông qua môi trường biển, hàng hoá được vận chuyển từ nơi xếp hàng đến nơi dỡ hàng bằng tàu biển theo một hợp đồng vận chuyển được ký kết giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển. 2. Đặc điểm của vận tải biển: - Năng lực chuyên chở của vận tải đường biển rất lớn. - Chi phí vận tải đường biển là thấp so với các cách vận tải khác. - Vận tải đường biển đòi hỏi kỹ thuật bảo quản hàng hoá trên tàu biển rất cao - Rủi ro trong quá trình vận tải bằng đường biển khá cao và nguy hiểm. - Vận tải đường biển phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên - Thời gian vận chuyển hàng hoá bằng đường biển kéo dài, không thích hợp với những hợp đồng đòi hỏi thời gian giao hàng nhanh * Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khai thác đội tàu vận tải biển tại công ty cổ phần vận tải biển việt nam * Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Đánh giá về tình hình thực hiện chỉ tiêu sản lượng vận chuyển của đội tàu Đánh giá về các chỉ tiêu khai thác và sử dụng phương tiện của công ty Đánh giá về kết quả tài chính trong hoạt động khai thác tàu của công ty Đánh giá về tình hình lao động - tiền lương ĐáNH GIá THựC TRạNG HIệU QUả KHAI THáC ĐộI TàU TRONG 3 NĂM GầN ĐÂY (Từ NĂM 2007 ĐếN 2009) * Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO): Quá trình hình thành và phát triển - Bộ máy tổ chức của Công ty Lĩnh vực hoạt động của Công ty * Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty * Bảng 2.2 : Cơ cấu đội tàu của công ty * * Bảng 2.9: Bảng so sánh tương quan các chỉ tiêu khai thác và sử dụng phương tiện * * * Bảng 2.10: Bảng kết quả tài chính trong hoạt động khai thác tàu trong 3 năm 2007-2009 Bảng 2.11: Bảng so sánh kết quả tài chính giữa các năm Đánh giá về kết quả tài chính trong hoạt động khai thác tàu của công ty * HèNH 2.9: BIỂU ĐỒ DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN ĐỘI TÀU CỦA VOSCO HèNH 2.10 : BIỂU ĐỒ DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN ĐỘI TÀU CỦA VINASHIP SO SáNH VớI CÔNG TY VINASHIP * * Bảng 2.12 : Bảng tổng hợp tình hình lao động tiền lương Bảng 2.13: Bảng so sánh tương quan lao động – tiền lương giữa năm sau và năm trước Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác tàu của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) * 1. Giải pháp về nguồn nhân lực: Quy hoạch, đào tạo sỹ quan thuyền viên Chính sách đối với người đi biển 2. Giải pháp về cơ sở vật chất, kỹ thuật: - Phương án đóng mới tàu - Thị trường tàu đã qua sử dụng 3. Giải pháp về vốn : - Huy động vốn của người lao động (cổ phần). - Kêu gọi liên doanh từ các hãng tàu, bạn hàng, các đối tác khác. - Vốn vay ngân hàng. - Đặc biệt là thu hút vốn đầu tư thông qua thị trường chứng khoán * Giải pháp đồng bộ về tổ chức, quản lý khai thác tàu Đó là một bộ máy quản lý mạnh, làm tốt các kế hoạch kinh doanh khai thác tàu, thiết kế và tổ chức được một hệ thống quản lý kinh doanh phù hợp với thực tiễn của công ty * Một số giải pháp khác - Giải pháp về Marketing + Hoàn thiện hệ thống quản trị Marketing + Cải tiến hoạt động Marketing cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty - Giải pháp về giá cả + Giảm giá thấp hơn giá của đối thủ cạnh tranh (chỉ áp dụng khi thấy có đầy đủ điều kiện về năng lực tài chính và không vi phạm pháp luật). Công ty sẽ giảm giá từ 10 – 15% đối với các bạn hàng làm ăn lâu năm. + Giữ nguyên giá nhưng thúc đẩy hoạt động khác như: đẩy mạnh quảng cáo, tiếp thị. + Nâng giá cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ (phương pháp này áp dụng có hiệu quả với những khách hàng ít nhạy cảm về giá cả và ưa chuộng chất lượng phục vụ) + Giữ nguyên giá nhưng nâng cao chất lượng phục vụ (vì các công ty con thường giảm giá rất thấp trái với quy định của Nhà nước, mặc dù các công ty này có giá cước thấp nhưng chất lượng phục vụ rất kém) để thu hút những khách hàng khác. - Giải pháp về sản phẩm và dịch vụ + Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ + Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! * ...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©