Thực trạng và giải pháp trong công tác quốc phòng ở Việt Nam

Download Tiểu luận Thực trạng và giải pháp trong công tác quốc phòng ở Việt Nam miễn phíMỤC LỤC

Trang
A. Lời mở đầu.1
B. Nội dung.2
I. Tổng quan về công tác giáo dục quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương 2
1. Khái niệm.2
2. Đặc điểm liên quan đến công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương.2
3. Vai trò của công tác quốc phòng.3
II. Thực trạng và giải pháp trong công tác quốc phòng.4
1. Trực trạng.4
2. Giải pháp.5
III. Yêu cầu mới đặt ra cho công tác quốc phòng ở Bộ, ngành và địa phương trong tình hình hiện nay. .7
1. Yêu cầu mới của Bộ, ngành về công tác quốc phòng.7
2. Yêu cầu mới của công tác quốc phòng của các địa phương.10
C. Kết luận.14


Trong tình hình hiện nay, khi mà đất nước chịu sự tác động mạnh của nền kinh tế thị trường thì vai trò của công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành,địa phương lại càng trở nên quan trọng. Liệu chúng ta có nhất thiết bảo vệ đất nước trên mặt trận quân sự bằng lực lượng vũ trang hay không? Hay trước điều kiện mới này mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi cấp, ngành...nên bảo vệ đất nước theo chuyên môn được đào tạo, tại nơi làm việc, trong mọi thời điểm.Vậy, yêu cầu mới đặt ra cho công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và địa phương hiện nay để bảo vệ tổ quốc như thế nào? Em xin trình bày đề tài này để làm sáng tỏ những điều trên.
Do kiến thức còn nhiều hạn chế nên bài tiểu luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong thầy, cô giáo góp ý cho em để bài tiểu luận này được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
B. NỘI DUNG
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG Ở CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG.
1. Khái niệm: Công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương, là công tác được triển khai thực hiện ở mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương từ trung ương đến cơ sở.
2. Đặc điểm liên quan đến công tác quốc phòng ở Bộ, ngành và địa phương.
Trong điều kiện mới, công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành và địa phương chịu sự tác động của nhiều yếu tố và những đặc điểm chung sau đây:
a. Tình hình thế giới và khu vực tác động đến công tác quốc phòng ở Bộ, ngành và địa phương.
Hiện nay, tình hình khu vực và thế giới có những diễn biến phức tạp, tác động đến đời sống kinh tế- xã hội của đất nước, trong đó có công tác quốc phòng. Nhiều thế lực thù địch và các lực lượng phản động luôn tìm cách chống phá nước ta, chúng thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình, bạo lực lật đổ bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn buộc ta phải đối phó. Công tác quốc phòng phải thực hiện tốt để góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và kiên định con đường đi lên CNXH.
Khoa học công nghệ phát triển sâu rộng có tác động lớn đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Đất nước ta đang tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN trong khi tình hình thế giới, khu vực đang có những biến động sâu sắc, có tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội nước ta. Chúng ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức lớn, đang xây dựng trong môi trường cạnh tranh quyết liệt. Nhiều tình huống phức tạp, quyết liệt có thể xảy ra, buộc ta phải đối phó. Bởi vậy, trong khi ta đang tập trung sức xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, phải chú trọng tăng cường quốc phòng – an ninh, nhằm bảo vệ độc lập chủ quyền, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đối phó có hiệu quả mọi tình huống.
b. Tình hình đất nước tác động đến công tác quốc phòng ở Bộ, ngành và địa phương.
Đảng ta xác định mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã và đang mở ra thời kỳ mới trong tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện cho xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là đặc điểm tác động đến công tác quốc phòng. Bản thân công tác quốc phòng phải chăm lo bảo vệ vững chắc cơ sở vật chất kỹ thuật của nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đồng thời kết quả của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là yếu tố, là điều kiện để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã tác động tích cực đối với công tác quốc phòng. Bên cạnh những thuận lợi cũng nảy sinh những tiêu cực, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương như việc quản lý, xây dựng và thực hiện kế hoạch, huy động tiềm năng mọi mặt cho quốc phòng.
3. Vai trò của Bộ, ngành, và địa phương đối với công tác quốc phòng.
a. Là nơi chỉ đạo trực tiếp công tác quốc phòng ở cơ quan, địa phương.
Công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phương là bọ phận quan trọng trong toàn bộ công tác quóc phòng của Nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương là nơi có đủ nhân lực, vật lực để tạo ra tiềm lực quốc phòng cho cơ sở, địa phương và tích luỹ cho cả nước. Thường xuyên chỉ đạo mọi hoạt động công tác quốc phòng, cụ thể hoá 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại cơ quan, cơ sở, địa phương; chỉ đạo khai thác tiềm năng, tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên từng địa bàn, vùng lãnh thổ, trong từng ngành và trong mọi thời điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh. Làm tốt công tác quốc phòng ngay chính trên địa bàn, địa phương, cơ sở là trực tiếp góp phần tạo nên sức mạnh công tác quốc phòng của cả nước.
b. Là nơi trực tiếp xây dựng nền, thé trận quốc phòng kết hợp với nền, thế trận an ninh tạo nên nền tảng của quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của cả nước.
Các Bộ, ngành, địa phương là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, trực tiếp tổ chức xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo nên nền tảng của quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân cả nước.
Các Bộ , ngành, địa phương là nơi thể hiện sự kết hợp chặt chẽ, gắn bó quốc phòng với an ninh, tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của kẻ thù. Là nơi động viên, huy động sức mạnh nhanh nhất, kịp thời nhất để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.
c. Là nơi trực tiếp giáo dục, động viên tổ chức toàn dân tham gia làm công tác quốc phòng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Xuất phát từ vị trí Bộ, ngành, địa phương là nơi trực tiếp tổ chức giáo dục, phát động toàn dân tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh.
II. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG Ở BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG.
1.Thực trạng:
Thực trạng công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, địa phư


Bạn donwload tại link sau:

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©