Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết bạc truc tăng áp

Download miễn phí Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết bạc truc tăng áp


MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu. 3
Phần I: Phân tích sản phẩm và chọn phôi 4
1.1. Phân tích yêu cầu kỹ thuật chi tiết. 4
1.2. Phân tích tính công nghệ chi tiết. 4
1.3. Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi. 4
Phần II: Thiết kế quy trình công nghệ. 5
2.1. Tiến trình công nghệ. 5
2.2. Thiết kế nguyên công. 6
Phần III: Chọn lượng dư gia công. 13
Phần IV: Tra chế độ cắt cho các nguyên công. 15
4.1. Nguyên công 1. 15
4.2. Nguyên công 2. 15
4.3. Nguyên công 3. 15
4.4. Nguyên công 4. 15
4.5. Nguyên công 5. 15
4.6. Nguyên công 6. 16
4.7. Nguyên công 7. 16
Phần V: Thiết kế đồ gá khoan 4 lỗ F5. 16
5.1. Chọn máy. 16
5.2. Định vị 17
5.3. Tính toán cơ cấu kẹp vit ốc. 18
5.4. Tính chọn cơ cấu dẫn hướng. 20
5.5. Tính chọn cơ cấu phân độ 21
5.6. Kiểm tra bền mặt cắt. 22
5.7. Sai số đồ gá. 22
5.8. Thuyết minh đồ gá. 22
Tài liệu tham khảo. 23


Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu. 3
PhÇn I: Ph©n tÝch s¶n phÈm vµ chän ph«i 4
1.1. Ph©n tÝch yªu cÇu kü thuËt chi tiÕt. 4
1.2. Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ chi tiÕt. 4
1.3. Chän ph«i vµ ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i. 4
PhÇn II: ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ. 5
2.1. TiÕn tr×nh c«ng nghÖ. 5
2.2. ThiÕt kÕ nguyªn c«ng. 6
PhÇn III: Chän l­îng d­ gia c«ng. 13
PhÇn IV: Tra chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng. 15
4.1. Nguyªn c«ng 1. 15
4.2. Nguyªn c«ng 2. 15
4.3. Nguyªn c«ng 3. 15
4.4. Nguyªn c«ng 4. 15
4.5. Nguyªn c«ng 5. 15
4.6. Nguyªn c«ng 6. 16
4.7. Nguyªn c«ng 7. 16
PhÇn V: ThiÕt kÕ ®å g¸ khoan 4 lç F5. 16
5.1. Chän m¸y. 16
5.2. §Þnh vÞ 17
5.3. TÝnh to¸n c¬ cÊu kÑp vit èc. 18
5.4. TÝnh chän c¬ cÊu dÉn h­íng. 20
5.5. TÝnh chän c¬ cÊu ph©n ®é 21
5.6. KiÓm tra bÒn mÆt c¾t. 22
5.7. Sai sè ®å g¸. 22
5.8. ThuyÕt minh ®å g¸. 22
Tµi liÖu tham kh¶o. 23
Lêi nãi ®Çu:
ThiÕt kÕ chÕ t¹o lµ mét tËp hîp nh÷ng nhiÖm vô liªn tôc nèi tiÕp lÉn nhau.Mçi mét c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chÕ t¹o cã mét vai trß vµ nhiÖm vô riªng.Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ chØ ®­îc coi lµ hoµn thiÖn khi mµ c¸c ý t­ëng nhµ thiÕt kÕ ®­a ra ph¶i cã tÝnh ­u viÖt vÒ tÝnh n¨ng sö dông, tÝnh kinh tÕ, tÝnh phæ cËp . . . vµ cuèi cïng lµ tÝnh c«ng nghÖ.
TÝnh c«ng nghÖ cña s¶n phÈm lµ tÝnh chÊt cña m« h×nh nhµ thiÕt kÕ ®­a ra cã cÊu t¹o sao cho kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña ®Êt n­íc cã thÓ thùc hiÖn ®­îc vµ h¹n chÕ thÊp nhÊt gi¸ thµnh chÕ t¹o.TÝnh c«ng nghÖ cña m« h×nh thiÕt kÕ cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi mçi s¶n phÈm chÕ t¹o.
Gi¸ thµnh chÕ t¹o s¶n phÈm phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng nghÖ s¶n suÊt.C«ng nghÖ s¶n suÊt ®¬n gi¶n sÏ gi¶m thêi gian s¶n xuÊt, gi¶m hao mßn m¸y mãc . . . dÉn tíi gi¶m ®­îc gi¸ thµnh chÕ t¹o. ChÝnh v× vËy, viÖc thiÕt kÕ mét quy tr×nh c«ng nghÖ tèi ­u cã mét ý nghÜa rÊt quan träng trong thiÕt kÕ, s¶n suÊt, chÕ t¹o.N¾m v÷ng ®Æc tÝnh c«ng nghÖ cña quy tr×nh s¶n xuÊt gióp cho ng­êi kü s­ cã mét c¸i nh×n tæng qu¸t lµm cho c¸c ý t­ëng thiÕt kÕ cña ng­êi kü s­ phï hîp víi kh¶ n¨ng c«ng nghÖ ®¶m b¶o ch¾c ch¾n ý t­ëng cã thÓ thùc hiÖn ®­îc.
§å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých nh­ vËy.Lµm ®å ¸n c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y lµ mét dÞp ®Ó sinh viªn lµm quen víi c¸c quy tr×nh chÕ t¹o lµ c¬ së cho c¸c ý t­ëng thiÕt kÕ sau nµy.
Trong ®å ¸n tr×nh bµy thiÕt kÕ quy tr×nh gia c«ng chi tiÕt “b¹c trôc t¨ng ¸p sè 2” víi c¸c néi dung sau:
01 b¶n vÏ A0 tr×nh bµy c¸c nguyªn c«ng.
01 b¶n vÏ A1 thÓ hiÖn ®å g¸ cho nguyªn c«ng khoan 4 lç .
01 b¶n vÏ A3 thÓ hiÖn b¶n vÏ chi tiÕt.
01 b¶n vÏ A3 thÓ hiÖn b¶n vÏ lång ph«i.
01 b¶n thuyÕt minh A4.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn §øc Ph­¬ng thuéc bé m«n chÕ t¹o m¸y ®· tËn t×nh h­íng dÉn ®Ó ®å ¸n ®­îc hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é vµ c«ng viÖc ®­îc giao víi chÊt l­îng ®¶m b¶o. Do thêi gian cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc c¸c thiÕu sãt, rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn söa sai cña c¸c thÇy gi¸o vµ c¸c b¹n.
Häc viªn:
TrÇn V¨n Hïng
PhÇn I: Ph©n tÝch s¶n phÈm vµ chän ph«i
1.1-Ph©n tÝch yªu cÇu kü thuËt cña chi tiÕt
Chi tiÕt cÇn gia c«ng trong ®å ¸n lµ b¹c trôc t¨ng ¸p thuéc nhãm chi tiÕt d¹ng b¹c cã c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt nh­ sau:
- B¹c trôc t¨ng ¸p cã c¸c bÒ mÆt lµm viÖc chÝnh lµ mÆt trô ngoµi vµ mÆt trô trong cã cÊp ®é nh¸m kh¸ cao ®¹t cÊp 8(0,63 ) vµ dung sai kÝch th­íc cña hai mÆt trô lµm viÖc lµ 0,01 mm ®¹t ®é chÝnh x¸c IT7
- §é ®ång t©m gi÷a hai mÆt trô lµm viÖc lµ 0,02 mm, ®é kh«ng vu«ng gãc gi÷a ®­êng t©m vµ bÒ mÆt tú lµ 0,01 mm
1.2- Ph©n tÝch tÝnh c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt
Chi tiÕt lµ b¹c t¨ng ¸p lµm viÖc víi yªu cÇu cao, chi tiÕt cã thµnh máng 5 mm do ®ã khi gia c«ng chi tiÕt ta ph¶i chó ‎ý c¸c yªu cÇu nh­ ®Æc tÝnh kü thuËt chi tiÕt.
Chi tiÕt cã r·nh 2x5 (mm) ë mÆt trô trong kh«ng th«ng suÊt rÊt khã cho viÖc gia c«ng r·nh ®ã. V× vËy ®Ó ®¶m b¶o tÝnh c«ng nghÖ khi gia c«ng ta lµm r·nh th«ng suÊt mµ kh«ng lµm thay kh¶ n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt.
§Ó ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt tiÕn hµnh gia c«ng chi tiÕt sau ®ã tíi nhiÖt luyÖn.
Do yªu cÇu nhiÖt luyÖn chi tiÕt ®¹t ®é cøng (42…46 ) HRC, cÊp ®é nh¸m cÊp 8, ta cÇn ph¶i thùc hiÖn nguyªn c«ng mµi sau nhiÖt luyÖn.
1.3-Chän ph«i vµ ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i
C¨n cø vµo h×nh d¹ng, kÝch th­íc, vËt liÖu cña chi tiÕt, c¨n cø vµo d¹ng s¶n xuÊt lµ lo¹t võa ta chän ph«i ®óc víi d¹ng ®óc ly t©m ®Ó gia c«ng cho chi tiÕt. Sö dông ph«i d¹ng nµy th× cho chÊt l­îng kÐm ®èi víi mÆt trô trong do ®ã khi ®óc cÇn ph¶i cã l­îng d­ lín ë bÒ mÆt nµy, nh­ng ph­¬ng ph¸p nµy cho n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ sö dông ph«i tèt.
PhÇn 2:ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ
2.1- TiÕn tr×nh c«ng nghÖ
C¸c ngyªn c«ng ®Ó gia c«ng chi tiÕt b¹c trôc t¨ng ¸p sè 2 ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu ®Ò ra:
Nguyªn c«ng 1 : TiÖn mÆt ®Çu lín, tiÖn ngoµi mÆt trô F71, tiÖn trong mÆt trô F30, tiÕp ®Õn lµ tiÖn tinh c¸c mÆt ®ã cïng víi vª trßn c¹nh s¾c mÆt ®Çu.
Nguyªn c«ng 2 : TiÖn mÆt ®Çu nhá, tiÖn ngoµi mÆt trô F40, tiÖn ngoµi mÆt trô F36, tiÖn ren M36x1, tiÖn r·nh 1xH2, tiÖn mÆt tú, tiÕp ®Õn tiÖn tinh mÆt trô F40, mÆt tú, vª trßn c¹nh s¾c mÆt ®Çu.
Nguyªn c«ng 3 : TiÖn ngoµi mÆt trô F35, tiÖn r·nh ë mÆt tú.
Nguyªn c«ng 4 : Khoan 4 lç F5.
Nguyªn c«ng 5 : Xäc r·nh (5x2) mÆt mÆt trong.
Nguyªn c«ng 6 : Khoan lç F4.
Nguyªn c«ng 7 : NhiÖt luyÖn.
Nguyªn c«ng 8 : Mµi mÆt trô ngoµi F40, vµ mµi mÆt tú.
Nguyªn c«ng 9 : Mµi mÆt trô trong F30,5.
2.2-ThiÕt kÕ nguyªn c«ng
Nguyªn c«ng 1:
Chän m¸y tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng kiÓu T616
- §­êng kÝnh lín nhÊt gia c«ng ®­îc trªn th©n m¸y 320 mm
- Kho¶ng c¸ch hai ®Çu t©m 750 mm
- §­êng kÝnh chi tiÕt lín nhÊt trªn bµn dao 175 mm
- ChiÒu dµi lín nhÊt tiÖn ®­îc 700 mm
- Sè cÊp trôc chÝnh 12
- Ph¹m vi tèc ®é trôc chÝnh 44-1980 vg/ph
- §­êng kÝnh lç trôc chÝnh 30 mm
- Sè dao l¾p trªn ®µi dao 4
-KÝch th­íc dao (rçng x cao) 20x20 mm
- Ph¹m vi b­íc ren c¾t ®­îc ( ren hÖ mÐt) 0,5-9 mm
- C«ng suÊt ®éng c¬ cña truyÒn ®éng chÝnh 4,5 kw
- Khèi l­îng m¸y 1850 kg
§å g¸
§å g¸ thiÕt kÕ
Dao
- TiÖn mÆt ®Çu vµ tiÖn mÆt trô ngoµi (B¶ng 4-6 [1]): Dao g¾n m¶nh thÐp giã:
h=16, b=10, L=100, n=4, l=12, R=0,5.
- TiÖn mÆt trô trong (B¶ng 4-13 [1]): Dao g¾n m¶nh hîp kim cøng:
h=16, b=16, L=140, p=40, n=3,5, l=8.
C¸c b­íc thùc hiÖn nguyªn c«ng vµ s¬ ®å g¸ ®Æt
H×nh 1: Nguyªn c«ng 1
§å g¸:
§Þnh vÞ vµ kÑp chÆt b»ng sö dông m©m cÆp 3 chÊu tù ®Þnh t©m, mÆt ®Þnh vÞ lµ mÆt trô F40
B­íc 1: TiÖn tinh mÆt ®Çu
B­íc 2: TiÖn tinh mÆt trô ngoµi F71
B­íc 3: TiÖn th« mÆt trô trong F30,5
B­íc 4: TiÖn tinh mÆt trô trong F30,5
B­íc 5: TiÖn ®Ó khö c¹nh s¾c mÆt ®Çu.
Nguyªn c«ng 2:
Chän m¸y tiÖn :
Dïng m¸y ë nguyªn c«ng mét
§å g¸
H×nh 2: Nguyªn c«ng 2
Dao
- TiÖn mÆt ®Çu, mÆt tú, mÆt trô ngoµi: (B¶ng 4-6 [1]): Dao tiÖn ngoµi cã g¾n m¶nh thÐp giã:
h=16, b=10, L=100, n=4, l=12, R=0,5.
- TiÖn r·nh:
- TiÖn ren: (B¶ng 4-12 [1]), dao tiªn ren g¾n m¶nh hîp kim cøng:
h=20, b=12, L=120, n=3, l=6, b­íc ren 0,8-3
§å g¸:
§Þnh vÞ mÆt trong, sö dông trôc g¸ ®µn håi ®Ó ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt.
Trôc g¸: B¶ng 8-14 [2]
B­ícthùc hiÖn:
B­íc 1: TiÖn tinh mÆt trô F40
B­íc 2: TiÖn tinh mÆt trô F36
B­íc 3: TiÖn tinh mÆt tú
B­íc 4: TiÖn tinh mÆt ®Çu
B­íc 5: TiÖn ren
B­íc 6 TiÖn r·nh 1xH2
B­íc 7: TiÖn ®Ó khö c¹nh s¾c.
Nguyªn c«ng 3:
Chän m¸y Chän m¸y tiÖn nh­ nguyªn c«ng trªn.
§å g¸
H×nh 3: Nguyªn c«ng 3
Dao
-TiÖn mÆt trô ngoµi F35 & tiÖn tinh mÆt trô ngoµi F35 (B¶ng 4-34 [1]): Dao tiÖn ngoµi cong cã g¾n m¶nh c«mpdit:
H=20, B=12, L=125, ф=900.
- TiÖn r·nh 0,5 ë mÆt tú còng dïng dao trªn.
G¸ chi tiÕt:
Sö dông trôc g¸ ®Ó ®Þnh vÞ vµ kÑp chÆt.
B­íc:...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©