Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty phát hành sách Hà Nội

Download miễn phí Luận văn Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty phát hành sách Hà Nội

Mục lục
Trang
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 1
I. Khái quát chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 1
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp thương mại 1
2. Khái niệm tiêu thụ và vai trò của kế toán tiêu thụ và xác định kết
quả trong doanh nghiệp thương mại 1
3. Đặc điểm về nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp
thương mại 3
II. Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả trong Doanh
nghiệp thương mại 5
1. Hạch toán doanh thu bán hàng 6
2. Hạch toán các khoản giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị
trả lại và chiết khấu thương mại 10
3. Hạch toán giá vốn hàng bấn 11
4. Hạch toán chi phí kinh doanh 13
5. Hạch toán kết quả tiêu thụ 18
III. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả theo Chuẩn mực kế toán
quốc tế và tại một số nước trên thế giới 20
1. Chuẩn mực kế toán quốc tế về doanh thu 20
2. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả của Mỹ 21
3. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả của Pháp 23
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HÀ NỘI 26
I. Giới thiệu chung về công ty phát hành sách Hà Nội 26
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 26
2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 26
3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh ở Công ty 27
4. Tổ chức bộ máy quản lí của Công ty 28
II. Giới thiệu chung về công tác kế toán tại Công ty 31
1. Quyền hạn của Phòng kế toán 31
2. Tổ chức bộ máy kế toán 32
3. Hình thức sổ sách kế toán 34
III. Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả ở Công ty phát hành sách Hà Nội 35
1. Đặc điểm các nghiệp vụ tiêu thụ 35
2. Các nghiệp vụ bán hàng 36
3. Hạch toán doanh thu bán hàng 46
4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 54
5. Hạch toán giá vốn hàng bán 56
6. Hạch toán chi phí bán hàng 59
7. Hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp 60
8. Xác định kết quả tiêu thụ 62
CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ Ở CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HÀ NỘI. 63
I. Một số đánh giá về kết quả tiêu thụ 63
1. Báo cáo kết quả kinh doanh Quí I/ năm 2003 63
2. Đánh giá tình hình tiêu thụ 63
II. Một số đánh giá về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả 66
1. Ưu điểm 66
2. Những tồn tại trong công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
tiêu thụ 67
III. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ háng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty phát hành sách Hà Nội 70
1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy kế toán 71
2. Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán 73
3. Hoàn thiện bộ sổ kế toán 73
4. Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán 75
5. Hoàn thiện phương pháp xác định giá vốn hàng bán 76
6. Hoàn thiện hách toán doanh thu nộp khoán 76
7. Về việc thực hiện Kế toán quản trị tại Công ty 76
Kết luận
Tài liệu tham khảo
 
 Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

cửa hàng nội thành và 7 cửa hàng ngoại thành. Có thể phân chia hệ thống các cửa hàng này thành 3 loại:
Các hiệu sách do công ty trực tiếp quản lí: Công ty trực tiếp quản lí về mọi hoạt động kinh doanh, trả lương nhân viên và chịu mọi chi phí cho cửa hàng như là Hiệu sách Tràng Tiền, Hiệu sách Ngoại văn, Hiệu sách Thăng Long...
Các hiệu sách khoán nộp lợi nhuận: Các hiệu sách này phải tự kinh doanh, trả lương nhân viên đồng thời phải nộp một khoản lợi nhuận nhất định do công ty qui định cho từng hiệu sách như hiệu sách Văn Hiến, Hiệu sách Giảng Võ...
Các hiệu sách nhân dân ở ngoại thành duy trì và phát triển nhằm nâng cao trình độ văn hoá tư tưởng chính trị cho nhân trong khu vực.
Bên cạnh việc phát hành sách trong nước và nhập ngoại công ty còn tổ chức kinh doanh văn hoá phẩm, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, các mặt hàng thủ công mĩ nghệ... Các mặt hàng được phân loại và bán theo từng quầy hàng như quầy văn hoá phẩm, quầy từ điển, quầy khoa học kĩ thuật, quầy ngoại ngữ... trong từng hiệu sách. Việc phân loại như vậy rất thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm kê hàng hoá trong công ty và thuận lợi cho khách hàng đến mua sách.
II. Gới thiệu chung về công tác kế toán tại Công ty.
1. Quyền hạn của phòng Kế toán tài vụ.
Phòng kế toàn tài vụ có trách nhiệm tổ chức các mối quan hệ với các cơ quan chức năng, các ngành hữu quan, phối hợp chặt chẽ với Phòng kinh doanh của công ty để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trên đồng thời phòng kế toán có các quyền hạn chính sau:
Được quyền yêu cầu các phòng nghiệp vụ của công ty và được thừa lênh Giám đốc công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc công ty cung cấp đầy đủ tình hình tài liệu có liên quan đến hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của phòng.
Được thừa lệnh Giám đốc kí duyệt thanh toán các chi phí liên quan đến hoạt động quản lí của văn phòng công ty theo qui định.
2. Tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty phát hành sách Hà Nội.
2.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán.
Do đặc điểm là có các chi nhánh cửa hàng, hiệu sách trực thuộc trong phạm vi nội ngoại thành Hà Nội nên công ty tổ chức công tác kế toán theo hình thức tập trung. Công ty chỉ mở một bộ sổ kế toán, tổ chức một bộ máy kế toán để thực hiện tất cả các giai đoạn hạch toán ở mọi phần hành kế toán. Các kho, cửa hàng trực thuộc hạch toán báo sổ là nơi tập trung các chứng từ gốc, lập bảng kê và cuối ngày tổng kết doanh thu nộp về phòng kế toán để kiểm tra và hạch toán. Phòng kế toán trung tâm của công ty phải thực hiện toàn bộ công tác kế toán từ thu nhận, ghi sổ, xử lí thông tin trên hệ thống báo cáo phân tích và tổng hợp của đơn vị. Công ty không có bộ phận chuyên trách về tài chính mà phòng kế toán tổ chức thực hiện kiêm nhiệm cả công tác kế toán tài chính.
Sơ đồ 14:
Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty phát hành sách Hà Nội.
Kế toán trưởng
Kế toán
tổng hợp
Kế toán tiền mặt, ngân hàng,
thanh toán
Kế toán kho hàng hoá
Thủ quĩ
2.2. Phân công lao động kế toán
Phòng kế toán tài vụ của công ty có 8 người. Các công tác kế toán phân công cho từng người song toàn bộ công việc đều nằm trong qui trình hạch toán thống nhất, cụ thể như sau:
Kế toán trưởng.
Chịu trách nhiệm chung trước Giám đốc công ty về công tác kế toán tài chính toàn công ty.
Trực tiếp phụ trách công tác chỉ đạo điều hành về tài chính, tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và các qui định của Nhà nước và của ngành về công tác kế toán tài chính.
Bảo vệ kế hoạch tài chính với Tổng công ty, giao kế hoạch tài chính cho các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.
Tham gia kí và kiểm tra thực hiện các hợp đồng kinh tế, tổ chức thông tin kinh tế và phân tích hoạt động kinh tế toàn công ty.
Có nhiệm vụ xác định mức doanh thu cho các quầy thuộc cửa hàng trực thuộc và các cửa hàng khoán.
Kế toán tổng hợp (Kiêm phó phòng kế toán tài vụ)
Thay đồng chí kế toán trưởng điều hành công tác kế toán tài chính khi đồng chí kế toán trưởng đi vắng.
Chịu trách nhiệm về các khoản phải thanh toán với ngân sách Nhà nước, theo dõi tăng giảm vốn (Tài khoản 333, 411, 441). Xác định kết quả sản xuất kinh doanh (Tài khoản 911, 421). Trực tiếp làm công tác tổng hợp khối văn phòng công ty (Sổ cái, các báo cáo khối văn phòng công ty), kiểm tra và tổng hợp các báo cáo kế toán toàn công ty. Trực tiếp phụ trách công tác kế toán đầu tư xây dựng cơ bản (Tài khoản 2412).
Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm để bảo vệ với tổng công ty và giao cho các đơn vị trực thuộc.
Kế toán công nợ.
Kế toán công nợ phụ trách về các mảng như: Thu chi tiền mặt , tiền lương , BHXH, KPCĐ (Tài khoản 1111, 334, 3382, 3383), theo dõi các khoản vay Ngân hàng (Tài khoản 331,112), thanh toán với người bán trong nước (Tài khoản 331), công nợ nội bộ công ty về hàng hoá và chuyển tiền bán hàng (Tài khoản 3361, 3362), thanh toán với người mua (Tài khoản 131), chi phí nghiệp vụ kinh doanh (Tài khoản 642 ), các khoản tạm ứng và công nợ khác (Tài khoản 141, 1388, 3388), theo dõi tăng giảm quỹ (Tài khoản 414, 431)
Kế toán kho hàng hoá .
Kế toán TSCĐ, kiểm kê TSCĐ.
Kiểm kê hàng hoá, nhập số liệu vào máy vi tính.
Thủ quĩ.
3. Hình thức sổ sách kế toán
Hình thức sổ kế toán mà Công ty Phát hành sách Hà Nội sử dụng là hình thức chứng từ ghi sổ. Công ty Phát hành sách Hà Nội vận dụng tổ chức sổ kế toán theo hình thức này cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình, phù hợp áp dụng kế toán máy và một phần ghi chép thủ công. Trình tự hạch toán sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ được cụ thể như sau:
Sơ đồ 15:
Qui trình ghi sổ kế toán ở Công ty phát hành sách Hà Nội
Chứng từ gốc
Sổ (thẻ) kế toán chi tiết.
Bảng tổng hợp số liệu chi tiết.
Sổ cái
Chứng từ
ghi sổ
Báo cáo
tài chính
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi định kì.
Đối chiếu, kiểm tra số liệu.
III. Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty phát hành sách Hà Nội.
1. Đặc điểm các nghiệp vụ tiêu thụ ở công ty phát hành sách Hà Nội.
Các cách bán hàng.
Để việc bán hàng phát triển nhanh, lựa chọn cách tiêu thụ là một trong những vấn đề cần quan tâm của một doanh nghiệp vì có lựa chọn được cách tiêu thụ phù hợp với qui mô doanh nghiệp và phù hợp với mặt hàng kinh doanh thì mới phát huy hết khả năng kinh doanh của doanh nghiệp và tăng doanh số bán ở mức cao nhất có thể đạt được. Nhận thức được tầm quan trọng của việc lựa chọn phương phức tiêu thụ , Công ty phát hành sách Hà Nội đã lựa chọn cho mình các cách tiêu thụ phù hợp với đặc điểm kinh doanh cũng như đặc điểm hàng hoá của mình.
Công ty có các cách tiêu thụ sau:
Bán buôn: Cơ sở của mỗi nghiệp vụ bán buôn ở công ty là các hợp đồng kinh tế đã kí kết và các đơn đặt mua hàng của khách hàng. Theo cách này, công ty chủ động lập kế hoạch mua bán hàng hoá để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêu thụ nói riêng và công tác kinh doanh nói chung. cách bán buôn ở công ty có 3 hình thức bán:
Bán buôn qua kho: Khi khách hàng đến mua với số lư
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©