Quan hệ thương mại Việt Nam – Singapore thực trạng và triển vọng

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Quan hệ thương mại Việt Nam – Singapore thực trạng và triển vọng
2
Lêi më ®Çu......................................................................................................................4
Ch­¬ng 1. C¬ së khoa häc cña quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt nam-
Singapore ...............................................................................................7
1.1. C¬ së lý luËn cña quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Singapore .............................7
1.1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ th­¬ng m¹i quèc tÕ ......................................................7
1.1.2 Vai trß cña th­¬ng m¹i quèc tÕ ®èi víi nÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia...............14
1.2. C¬ së thùc tiÔn cña quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Singapore ........................15
1.2.1 Nh©n tè bªn ngoµi. .............................................................................................15
1.2.2. Nh©n tè bªn trong..............................................................................................16
Ch­¬ng 2. Thùc tr¹ng Quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam-singapore
vµ nh÷ng t¸c ®éng cña nã tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ
cña ViÖt nam .....................................................................................224
2.1. Quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt nam- Singapore ........................................................224
2.1.1. Kim ng¹ch trao ®æi th­¬ng m¹i .....................................................................224
2.1.2. HiÖn tr¹ng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Singapore .......................................25
2.1.3 HiÖn tr¹ng nhËp khÈu cña ViÖt Nam tõ Singapore .............................................42
2.2. NhËn xÐt vÒ quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam -Singapore .....................................48
2.2.1. §¸nh gi¸ vÒ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Singapore ......................................49
2.2.2. §¸nh gi¸ vÒ nhËp khÈu cña ViÖt Nam tõ Singapore .......................................557
2.3. Nh÷ng t¸c ®éng cña quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Singapore ®èi víi
sô ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam.......................................................................54
2.3.1. Nh÷ng chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i ­u ®·i cña Singapore víi ViÖt nam................. 54
2.3.2. T¸c ®éng cña quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Singapore trong viÖc thu hót
vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam..................................................................56
2.3.3. T¸c ®éng cña quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Singapore ®èi víi
chÝnh trÞ ngo¹i giao vµ c¸c mÆt kinh tÕ x· héi kh¸c ë ViÖt Nam............................58
Ch­¬ng 3. §Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy quan hÖ th­¬ng m¹i
ViÖt nam-Singapore
3.1.TriÓn väng ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt nam-Singapore
3.1.1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam-Singapore.................65
3.1.2. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn xuÊt khÈu...................................................................68
3.1.3. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn nhËp khÈu..................................................................69
3.2. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Singapore........................70
3.2.1. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu hµng xuÊt nhËp khÈu.........................................................70
3.2.2. §Þnh h­íng thÞ tr­êng tiªu thô..........................................................................72
3.2.3. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh hµng ho¸...........................................................73
3.2.4. TiÕp cËn ph­¬ng thøc mua b¸n míi ..................................................................76
3.2.5. §Èy m¹nh xóc tiÕn th­¬ng m¹i .........................................................................77
3.2.6. ChÝnh s¸ch tµi chÝnh tÝn dông ­u ®·i.................................................................78
Lợi ích của tham gia vào thương mại quốc tế là vô cùng to lớn. Nó là con đường duy nhất để Việt Nam có thể thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và tạo ra được tốc
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©