Tiểu luận: Lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học
TiÓu luËn triÕt häc - §Æng Hµ Giang - Cao häc 9b
Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n
2
Lêi nãi ®Çu
BiÖn chøng vµ siªu h×nh lµ hai ph­¬ng ph¸p t­ duy tr¸i ng­îc nhau trong
triÕt häc . Ph­¬ng ph¸p siªu h×nh lµ ph­¬ng ph¸p xem xÐt sù vËt trong tr¹ng th¸i ®øng im , kh«ng vËn ®éng, t¸ch rêi c« lËp vµ t¸ch biÖt nhau . C¸ch xem xÐt cho chóng ta nh×n thÊy sù tån t¹i cña sù vËt hiÖn t­îng ë tr¹ng th¸i ®øng im t­¬ng ®èi ,nh­ng nÕu tuyÖt ®èi ho¸ ph­¬ng ph¸p nµy sÏ dÉn ®Õn sai lÇm phñ nhËn sù ph¸t triÓn, kh«ng nhËn thÊy mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt hiÖn t­îng . Trong khi ®ã tr¸i l¹i, ph­¬ng ph¸p biÖn chøng lµ : ' lµ ph­¬ng ph¸p xem xÐt nh÷ng sù vËt hiÖn t­îng vµ nh÷ng ph¶n ¸nh cña chóng vµo t­ duy ,chñ yÕu lµ trong mèi liªn hÖ qua l¹i cña chóng, trong sù ph¸t sinh vµ sù tiªu vong cña chóng ".
Trong lÞch sö triÕt häc cã nh÷ng thêi gian , t­ duy siªu h×nh chiÕm ­u
thÕ so víi t­ duy biÖn chøng . Nh­ng xÐt trong toµn bé lÞch sö triÕt häc , th× phÐp biÖn chøng lu«n chiÕm mét vÞ trÝ ®Æc biÖt trong ®êi sèng tinh thÇn x· héi . PhÐp biÖn chøng lµ mét khoa häc triÕt häc, v× vËy nã còng ph¸t triÓn tõ thÊp tíi cao mµ ®Ønh cao lµ phÐp biÖn chøng duy vËt m¸c- xÝt cña triÕt häc M¸c - Lªnin . Chñ nghÜa M¸c - Lªnin lu«n ®¸nh gi¸ cao phÐp biÖn chøng, nhÊt lµ phÐp biÖn chøng duy vËt , coi ®ã lµ mét c«ng cô t­ duy s¾c bÐn ®Ó ®Êu tranh víi thuyÕt kh«ng thÓ biÕt , t­ duy siªu h×nh.. cñng cè niÒm tin vµo søc m¹nh vµ kh¶ n¨ng cña con ng­êi trong nhËn thøc vµ c¶i t¹o thÕ giíi .
ViÖc nghiªn cøu lÞch sö ph¸t triÓn cña phÐp biÖn chøng sÏ cho chóng ta
thÊy râ h¬n b¶n chÊt cña phÐp biÖn chøng vµ sù ph¸t triÓn cña t­ duy biÖn chøng cña nh©n lo¹i .XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých ®ã, t«i chän ®Ò tµi tiÓu luËn
vÒ:

L
Þch sö ph¸t triÓn cña phÐp biÖn chøng trong triÕt häc


®Ó nghiªn cøu .
Néi dung
PhÇn I- C¸c phÐp biÖn chøng tr­íc triÕt häc M¸c
1. PhÐp biÖn chøng tù ph¸t, ng©y th¬ thêi cæ ®¹i
§©y lµ nh÷ng t­ t­ëng biÖn chøng ®Çu tiªn cña loµi ng­êi cßn mang nÆng
tÝnh trùc quan h×nh thµnh trªn c¬ së quan s¸t tù nhiªn x· héi hoÆc th«ng qua kinh nghiÖm cña b¶n th©n . Ba trung t©m triÕt häc lín nhÊt thêi bÊy giê lµ :
Trong lịch sử triết học có những thời gian , tư duy siêu hình chiếm ưu thế so với tư duy biện chứng . Nhưng xét trong toàn bộ lịch sử triết học , thì phép biện
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©