Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cầu I Thăng Long

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cầu I Thăng Long
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: NguyÔn ThÞ Ph­îng­KÕ to¸n 42B
2
nhÊt C«ng ty ®¹i tu cÇu I cña côc qu¶n lý ®­êng bé vµ C«ng ty c«ng tr×nh 108 thuéc xÝ nghiÖp liªn hiÖp c«ng tr×nh 5.
Trong thêi gian bao cÊp kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, C«ng ty trùc
thuéc liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 2 (nay lµ khu qu¶n lý ®­êng bé 2). HiÖn nay, C«ng ty cÇu I lµ thµnh viªn cña tæng C«ng ty x©y dùng cÇu Th¨ng long, cã trô së ®ãng t¹i ThÞnh LiÖt, Thanh Tr×, Hµ néi.
C«ng ty cÇu I Th¨ng Long lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp
ngµy 27/3/1993 theo quyÕt ®Þnh sè 506/TCL§ cña Bé GTVT vµ lµ doanh nghiÖp lo¹i I theo quyÕt ®Þnh 338/TTG cña Thñ t­íng chÝnh phñ cã nhiÖm vô x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng nh­ : cÇu ®­êng bé, cÇu ®­êng s¾t, c¸c lo¹i cÇu tµu biÓn, tµu s«ng￿
Trong giai ®o¹n ®Çu tõ n¨m 1983 ®Õn n¨m 1991, C«ng ty gÆp kh¸ nhiÒu
khã kh¨n trong qu¶n lý còng nh­ tæ chøc s¶n xuÊt do C«ng ty võa míi thµnh lËp, l¹i gÆp ngay sù thay ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n­íc tõ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng X· héi chñ nghÜa. Tuy nhiªn, nh÷ng khã kh¨n b­íc ®Çu cµng lµm cho ®éi ngò l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn toµn thÓ C«ng ty thªm quyÕt t©m t×m ra con ®­êng ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ phï hîp cho m×nh trong thêi k× míi. NhiÒu c«ng tr×nh do C«ng ty thi c«ng ®· ®­îc ®­a vµo sö dông vµ ®­îc ®¸nh gi¸ cao ®· lµ mét ®éng lùc quan träng gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tiÕp theo.
Giai ®o¹n tõ n¨m 1991 ®Õn nay, víi nh÷ng nç lùc kh«ng ngõng trong
h¬n 10 n¨m ®æi míi, b×nh qu©n mçi n¨m C«ng ty thi c«ng hoµn thµnh tõ 7 ®Õn 10 c«ng tr×nh gåm cÇu, c¶ng vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp d©n dông. Tæng hîp trong h¬n 10 n¨m ®æi míi C«ng ty ®· x©y dùng míi, ®¹i tu söa ch÷a, n©ng cÊp, më réng 135 c«ng tr×nh víi tæng chiÒu dµi trªn 10000 m cÇu c¸c lo¹i, trong ®ã cã trªn 100 c«ng tr×nh ®· ®­a vµo sö dông cã hiÖu qu¶ trong nhiÒu n¨m gåm: 18 cÇu ®­êng s¾t, 80 cÇu ®­êng bé vµ 10 c¶ng biÓn, c¶ng s«ng. Cã thÓ nãi lµ bÊt cø chñng lo¹i c«ng tr×nh nµo dï khã kh¨n gian khæ phøc t¹p ®Õn ®©u, C«ng ty còng ®Òu thi c«ng hoµn thµnh ®óng vµ v­ît tiÕn ®é.
Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc trong s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty
còng ®· tÝch cùc h­ëng øng vµ tham gia nhiÒu c«ng t¸c x· héi. Víi nh÷ng ®ãng gãp c¶ vÒ kinh tÕ vµ x· héi cña m×nh, C«ng ty ®· vinh dù ®­îc Nhµ n­íc phong tÆng danh hiÖu anh hïng lao ®éng trong thêi k× ®æi míi n¨m 2000 vµ cïng víi nhiÒu Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt, h¹ng nh×, h¹ng ba.
Để có thể tồn tại và đứng vững ngay trên sân nhà, các doanh nghiệp xây dựng cầu đường không còn cách nào khác là phải tìm mọi cách nâng cao năng lực cạnh tranh
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©