Báo cáo tổng hợp về bộ máy quản lý và tổ chức công tác kế toán tại Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Báo cáo tổng hợp về bộ máy quản lý và tổ chức công tác kế toán tại Công ty đầu tư xây dựng Hà Nội
2
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng
ty ®Çu t­ x©y dùng Hµ Néi
Thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi VIII cña §¶ng uû thµnh phè Hµ Néi nãi
chung vµ ngµnh x©y dùng nãi riªng h¨ng h¸i tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh
c¶i c¸ch, s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp cho phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh
doanh, C«ng ty ®Çu t­ x©y dùng Hµ Néi (tªn giao dÞch Hµ néi Construction
Investmen Company, tªn viÕt t¾t HANCIN) thuéc së x©y dùng Hµ Néi ®­îc
thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 1893/QT-UB ngµy 16/05/1997 cña Uû ban
nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. Trªn c¬ së s¸t nhËp hai C«ng ty: C«ng ty vËt
liÖu vµ x©y dùng Hµ Néi vµ C«ng ty x©y l¾p ®iÖn Hµ Néi. Hai C«ng ty tiÒn
th©n ®Òu cã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña
ngµnh. C«ng ty ®Çu t­ x©y dùng Hµ Néi lµ doanh nghiÖp ®Çu tiªn cña ngµnh
x©y dùng thñ ®« ra ®êi trong c«ng cuéc ®æi míi, s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp
n¨m 1997 cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi.
HiÖn nay C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i: 76 §­êng An D­¬ng - Ph­êng
Yªn Phô - QuËn T©y Hå - Thµnh phè Hµ Néi.
Sau khi s¸t nhËp C«ng ty ®Çu t­ x©y dùng Hµ Néi còng ®· ph¸t huy
thÕ vµ lùc míi, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cña ngµnh còng nh­ cña ®Êt n­íc.
§Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu míi cña nh©n d©n còng nh­ x· héi vµ ®Ó tæ chøc
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ®· tuyÓn thªm nhiÒu kü s­ trÎ cã
tr×nh ®é, tuyÓn thªm lùc l­îng c¸n bé kü thuËt n¨ng ®éng, vµ bæ sung thªm
®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt giái, lµnh nghÒ t¹o ®µ chñ ®éng cho C«ng ty.
§ång thêi C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t­ thªm c¸c trang thiÕt bÞ nh­ «t«, m¸y
xóc, m¸y ñi vµ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng, tróng
thÇu c¸c c«ng tr×nh lín cña thñ ®« còng nh­ cña c¸c tØnh b¹n trong c¶ n­íc.
C«ng ty còng thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô cã qui m« lín hiÖn ®¹i vµ phøc t¹p
vÒ mÆt kü thuËt, mü thuËt c«ng tr×nh còng nh­ tiÕn ®é thi c«ng. §Æc biÖt lµ
lÜnh vùc t­ vÊn x©y dùng nh­ lËp dù ¸n x©y dùng, gi¶i phãng mÆt b»ng, c¸c
thñ tôc x©y dùng ....
HiÖn nay, C«ng ty ®· cã tiÒm n¨ng vÒ c¬ së vËt chÊt v÷ng vµng, ®éi
ngò c¸n c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt, cã nghiÖp vô cao,
cã kinh nghiÖm qu¶n lý vµ tæ chøc thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh lín. C«ng ty
còng ®· vµ ®ang ®Çu t­ thªm c¸c trang thiÕt bÞ kü thuËt tiªn tiÕn nh­: D©y
chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch Block, tµu hót c¸t, m¸y xóc, «t«, m¸y ñi, m¸y thi
c«ng...
kế toán không chỉ là công việc ghi chép số liệu kế toán mà còn bao gồm nhiều hơn thế. Người làm kế toán phải có khả năng thiết kế hệ thống kế toán, thu thập xử
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©