Đánh giá sinh trưởng và tổng kết kinh nghiệm gây trồng một số loài cây gỗ bản địa trồng dưới tán rừng tại Trung tâm Khoa học và sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ - Đại Lải - Vĩnh Phúc

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đánh giá sinh trưởng và tổng kết kinh nghiệm gây trồng một số loài cây gỗ bản địa trồng dưới tán rừng tại Trung tâm Khoa học và sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ - Đại Lải - Vĩnh Phúc
2
PhÇn 1: §Æt vÊn ®Ò
Trong sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi, rõng ®­îc coi lµ mét nguån tµi
nguyªn cã vai trß v« cïng quan träng bëi nh÷ng ¶nh h­ëng mang tÝnh toµn cÇu
cña nã. Rõng kh«ng chØ cung cÊp gç vµ l©m s¶n ngoµi gç mµ cßn cã nhiÒu ý
nghÜa lín h¬n ¬ trong nhiÒu lÜnh vùc nh­: B¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i, du lÞch
c¶nh quan, nghiªn cøu khoa häc, c¸c gi¸ trÞ nh©n v¨n, .v.v..Tuy nhiªn, sù tµn ph¸
rõng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ¶nh h­ëng s©u s¾c tíi ®êi sèng con ng­êi, mÊt
rõng g©y nªn sù biÕn ®æi theo h­íng tiªu cùc cña khÝ hËu toµn cÇu, ®Êt ®ai bÞ röa
tr«i xãi mßn nÆng nÒ, c¸c lßng s«ng lßng hå bÞ båi lÊp, an ninh l­¬ng thùc bÞ ®e
do¹, c¸c s¶n phÈm tõ rõng ®ang dÇn bÞ c¹n kiÖt trong khi nhu cÇu cña x· héi lu«n
t¨ng theo thêi gian,.v.v..
§øng tr­íc t×nh h×nh ®ã, trªn toµn thÕ giíi nãi chung vµ t¹i ViÖt Nam nãi
riªng, viÖc kh«i phôc l¹i líp th¶m thùc vËt ®· bÞ mÊt ®i ®ang ®­îc coi lµ mét yªu
cÇu cÊp thiÕt h¬n bao giê hÕt víi mét yªu cÇu b¾t buéc lµ líp th¶m thùc vËt g©y
trång ®­îc ph¶i ®¶m b¶o chøc n¨ng bÒn v÷ng l©u dµi.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chÝnh phñ ®· cã nhiÒu ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn
®Èy m¹nh qu¸ tr×nh trång rõng phñ xanh ®Êt trèng ®åi nói träc vµ trång rõng
kinh tÕ víi hiÖu qu¶ ban ®Çu t­¬ng ®èi kh¶ quan. Song do ch¹y theo xu thÕ ph¸t
triÓn kinh tÕ, vèn ®Çu t­ cßn h¹n chÕ nªn c¸c ch­¬ng tr×nh trång rõng ë n­íc ta
míi chØ tËp trung vµo c¸c loµi c©y mäc nhanh nh­: Keo, B¹ch ®µn, Bå
®Ò,.v.v..nh÷ng loµi c©y nµy míi chØ ®¸p øng ®­îc môc tiªu kinh tÕ chø ®¸p øng
®­îc c¸c yªu cÇu b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i, tÝnh bÒn v÷ng ch­a cao.
Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn L©m nghiÖp, ngh￿nh L©m nghiÖp ®· chó
träng ®Õn viÖc b¶o tån vµ ph¸t triÓn c¸c loµi c©y b¶n ®Þa ®ang ngµy cµng bÞ thu
hÑp l¹i vÒ c¶ diÖn tÝch còng nh­ sè loµi do nh÷ng hiÓu biÕt vÒ chóng ngµy cµng
®­îc hÐ më. Ngµy nay, ng­êi ta ®· biÕt ®­îc nh÷ng lîi Ých to lín mµ c¸c loµi
c©y b¶n ®Þa mang l¹i, kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ cung cÊp l©m ®Æc s¶n mµ chóng
cßn lµ nh÷ng loµi c©y "cña tù nhiªn", cã sù ph¸t sinh vµ tiÕn ho¸ trong thêi gian
dµi nªn cã kh¶ n¨ng thÝch nghi cao víi ®iÒu kiÖn n¬i mäc vµ cã tÝnh bÒn v÷ng
cao, "th©n thiÖn víi m«i tr­êng sinh th¸i". Ngoµi ra, chóng mang nh÷ng ý nghÜa
nh©n v¨n to lín trong ®êi sèng cña c¸c céng ®ång d©n c­ sèng gÇn rõng, g¾n liÒn
víi kiÕn thøc b¶n ®Þa vµ phong tôc tËp qu¸n cña hä, do vËy viÖc ®em g©y trång
chóng còng sÏ cã nhiÒu thuËn lîi h¬n.
Trung t©m Khoa häc vµ s¶n xuÊt L©m nghiÖp §«ng B¾c Bé lµ trung t©m
vïng trùc thuéc ViÖn Khoa häc L©m nghiÖp ViÖt Nam ®· tiÕn hµnh g©y trång
mét sè m« h×nh trång c©y b¶n ®Þa d­íi t¸n rõng, ®iÓn h×nh lµ m« h×nh trång 10
Trong những năm gần đây, chính phủ đã có nhiều chương trình xúc tiến đẩy mạnh quá trình trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc và trồng rừng kinh tế với hiệ
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©