Tiểu luận: Vận dụng lý luận quan điểm toàn diện để phân tích tình hình kinh tế Việt Nam từ 1975 - 2000

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Vận dụng lý luận quan điểm toàn diện để phân tích tình hình kinh tế Việt Nam từ 1975 - 2000

C¸c sù vËt hiÖn t­îng kh«ng tån t¹i c« lËp, biÖt lËp mµ thèng nhÊt víi
nhau, rµng buéc lÉn nhau, qui ®Þnh vµ chuyÓn ho¸ lÉn nhau.
Kh«ng chØ trong tù nhiªn mµ trong lÜnh vùc ®êi sèng x· héi vµ tinh
thÇn, mäi sù vËt - hiÖn t­îng còng lu«n lu«n liªn hÖ, t¸c ®éng quan l¹i lÉn
nhau. Sù liªn hÖ ®ã mang tÝnh kh¸ch quan vµ lµ tÝnh phæ biÕn cña c¸c hiÖn
t­îng - sù vËt trong thÕ giíi kh¸ch quan.
Trong thÕ giíi kh¸ch quan cã v« vµn mèi liªn hÖ, chóng rÊt ®a d¹ng vµ
gi÷ vai trß vÞ trÝ kh¸c nhau trong sù tån t¹i vËn ®éng vµ ph¸t triÓn sù vËt hiÖn
t­îng.
+ Cã mèi liªn hÖ bªn trong ( sù liªn hÖ t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a c¸c
mÆt, c¸c yÕu tè, c¸c bé phËn bªn trong sù vËt hiÖn t­îng ), l¹i cã mèi liªn hÖ
bªn ngoµi vµ nã còng lµ mèi liªn hÖ hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ
tr­êng. V× vËy kh«ng cã sù kiÖn nµo tån t¹i trong tr¹ng th¸i c« lËp t¸ch rêi
c¸c sù kiÖn kh¸c.
+ Cã mèi liªn hÖ chung trong toµn bé thÕ giíi còng cã mèi liªn hÖ
riªng trong tõng lÜnh vùc cô thÓ.
Tõ nhËn thøc trªn trong viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ßi hái
ph¶i cã c¸c yÕu tè thÞ tr­êng, c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ. Quan ®iÓm toµn
diÖn ë ®©y thÓ hiÖn ë chç muèn x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¶i x©y
dùng c¸c yÕu tè thÞ tr­êng mang tÝnh ®ång bé, tÝnh toµn diÖn, x©y dùng c¸c
c«ng cô ®ång thêi còng ho¹t ®éng chø kh«ng thÓ x©y dùng c¸c c«ng cô riªng
biÖt ®øng lÎ loi, riªng rÏ, sÏ rÊt khã cã t¸c dông trong viÖc x©y dùng nÒn kinh
tÕ.
2.Yªu cÇu cña quan ®iÓm toµn diÖn
Quan ®iÓm toµn diÖn ®ßi hái ®Ó cã ®­îc nhËn thøc ®óng vÒ sù vËt
chóng ta ph¶i xem xÐt nã trªn hai khÝa c¹nh
a. Trong mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn, gi÷a c¸c yÕu tè, c¸c thuéc tÝnh
kh¸c cña sù vËt ®ã.
b. Trong mèi liªn hÖ gi÷a sù vËt ®ã víi sù vËt kh¸c ( kÓ c¶ trùc tiÕp vµ
gi¸n tiÕp )
V.I lªnin viÕt: " Muèn thùc sù hiÓu ®­îc sù vËt cÇn ph¶i nh×n bao qu¸t
vµ nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c mÆt, tÊt c¶ c¸c mèi liªn hÖ vµ " quan hÖ gi¸n tiÕp "
Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là một trong những nội dung cơ bản của quá trình đổi mới quản lý kinh tế ở nước ta và đã được các Nghị quyết của
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©