Tiểu luận: Quy luật quan hệ sản xuất - lực lượng sản xuất với việc phát triển đường lối đổi mới kinh tế của Đảng cộng sản Việt Nam

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Quy luật quan hệ sản xuất - lực lượng sản xuất với việc phát triển đường lối đổi mới kinh tế của Đảng cộng sản Việt Nam
2
cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ LLSX ®Ó x©y dùng c¬
së kinh tÕ cña CNXH, tõng b­íc x· héi ho¸ XHCN.
Trong c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ nÕu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ t¹o
nªn LLSX cÇn thiÕt cho chÕ ®é x· héi míi th× viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu
thµnh phÇn chÝnh lµ ®Ó x©y dùng hÖ thèng QHSX phï hîp (v¨n kiÖn ®¹i héi
VIII) Nh­ vËy ®æi míi nÒn kinh tÕ ®­îc b¾t ®Çu tõ x©y dùng vµ ph¸t triÓn
LLSX ngµy cµng lín m¹nh, trªn c¬ së ®ã liªn tôc c¶i t¹o vµ cñng cè QHSX
míi cho phï hîp.
Tãm l¹i: §Ó thùc hiÖn viÖc ph¸t triÓn ®­êng lèi ®æi míi kinh tÕ;
§CSVN ®· vËn dông triÖt ®Ó vµ s¸ng xuÊt quy luËt vÒ sù phï hîp cña QHSX
víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña LLSX.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n
Thực tế đã nảy sinh nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cũng như những quan điểm khác nhau, trong có không ít những quan điểm cho rằng KTTT không thể dung hoà với
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©