Tiểu luận: Nguyên tắc toàn diện trong triết học Mác - Lênin với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Nguyên tắc toàn diện trong triết học Mác - Lênin với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở Việt Nam
TiÓu luËn triÕt häc
2
Ch©u ¸, ®­a ViÖt Nam s¸nh ngang cïng c¸c c­êng quèc n¨m Ch©u nh­ B¸c
Hå tõng mong mái vµ h¬n thÕ n÷a cßn ®Ó x©y dùng ViÖt Nam lµ mét n­íc
“C«ng b¨ng d©n chñ v¨n minh” nh­ §¹i héi IX cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh.
Do ®ã mµ em ®· chän ®Ò tµi

Nguyªn t¾c toµn diÖn trong triÕt häc
M¸c - Lªnin víi viÖc ph©n tÝch ®­êng lèi ®æi míi toµn diÖn ë ViÖt Nam

.
§©y lµ mét ®Ò tµi mang ý nghÜa to lín trong viÖc ®æi míi toµn diÖn ë ViÖt
Nam. HiÖn nay chóng ta ë trong thÕ kû XXI, thÕ kû nhiÒu thêi c¬ vµ th¸ch
thøc, nhiÒu nguy c¬ lín ®ang chê ë phÝa tr­íc. Chóng ta cÇn ph¶i dùa vµo
quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c - Lªnin ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p
thÝch øng tù t×m ra con ®­êng cho m×nh, do ®ã nã cßn cã ý nghÜa ph­¬ng
ph¸p luËn to lín. Trong khu©n khæ h¹n hÑp, em kh«ng thÓ tr×nh bµy kü cµng
mµ chØ ®i s©u vµo mét sè vÊn ®Ò quan träng nªn khã tr¸nh khái khiÕm
khuyÕt, phiÕm diÖn khi ®¸nh gi¸, nh×n nhËn: em ch©n thµnh mong ®­îc thÇy
gi¸o, bæ xung, phª b×nh ®Ó em ®­îc më réng tÇm nh×n, thÊy ®­îc khiÕm
khuyÕt cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Hơn nữa những hạn chế lớn về hệ thống hành chính, vấn đề tiền lương cần có những chính sách mới phù hợp để tiến hành cải cách triệt để và những mâu thuẫn l
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©