Tiểu luận: Quy luật mâu thuẫn và những biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Quy luật mâu thuẫn và những biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
2
Lêi nãi ®Çu
M©u thuÉn lµ mét hiÖn t­îng cã trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc : tù nhiªn , x·
héi, vµ t­ duy cña con ng­êi. Trong ho¹t ®éng kinh tÕ mÆt trËn còng mang
tÝnh phæ biÕn, ch¼ng h¹n nh­ cung _ cÇu , tÝch luü vµ tiªu dïng ... M©u
thuÉn tån t¹i khi sù vËt xuÊt hiÖn ®Õn khi sù vËt kÕt thóc . Trong mçi mét sù
vËt m©u thuÉn h×nh thµnh kh«ng ph¶i chØ mét mµ cßn lµ nhiÒu m©u thuÉn ,
vµ sù vËt trong cïng mét lóc cã rÊt nhiÒu mÆt ®èi lËp ,m©u thuÉn nµy mÊt ®i
th× m©u thuÉn kh¸c l¹i h×nh thµnh ...
Trong sù nghiÖp ®æi míi cña n­íc ta do §¶ng khëi x­íng vµ l·nh ®¹o ®·
dµnh ®­îc nh÷ng th¾ng lîi b­íc ®Çu mang tÝnh quyÕt ®Þnh , quan träng
trong viÖc chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp
sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi
chñ nghÜa . Trong nh÷ng chuyÓn biÕn ®ã ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng to
lín nh­ng trong nh÷ng thµnh c«ng ®ã lu«n tån t¹i nh÷ng vÊn ®Ò m©u thuÉn
lµm k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c«ng c3uéc ®æi míi . §ßi hái ph¶i ®­îc gi¶i
quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò Êy nÕu ®­îc gi¶i quyÕt sÏ thóc ®Èy cho sù ph¸t triÓn
cña nÒn kinh tÕ .
Víi mong muèn t×m hiÓu thªm vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cña nÒn kinh tÕ , quan
®iÓm lý luËn còng nh­ nh÷ng v­íng m¾c trong c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh trÞ _ x·
héi cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¶i c¸ch trong viÖc chuyÓn nÒn
kinh tÕ nªn Em ®· chän “Quy luËt m©u thuÉn vµ nh÷ng biÓu hiÖn cña nã
trong qu¸ tr×nh x©y dùng kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa
ë ViÖt Nam”. Lµm ®Ò tµi cho tiÓu luËn m«n triÕt häc M¸c _ Lªnin .
V× thêi gian cã h¹n nªn trong tiÓu luËn nµy chØ xem xÐt ®¸nh gi¸ mét vµi
m©u thuÉn tiªu biÓu .
-- §æi míi vÒ kinh tÕ - §æi míi chÝnh trÞ
-- Lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt
-- C¸c h×nh thøc së h÷u tr­íc ®©y vµ trong thêi kú qu¸ ®é sang KTTT ë
ViÖt Nam.
-- M©u thuÉn gi÷a KTTT víi x©y dùng con ng­êi míi x· héi chñ nghÜa.
V× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn lµm tiÓu luËn nªn em kh«ng tr¸nh khái nhiÒu thiÕu
sãt, em rÊt mong thÇy gi¸o th«ng c¶m vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em ®Ó c¸c
bµi tiÓu luËn sau em lµm ®­îc tèt h¬n .
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy!
Trong sự nghiệp đổi mới của nước ta do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã dành được những thắng lợi bước đầu mang tính quyết định , quan trọng trong việc chuyển nền
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©