Tiểu luận: ý thức và vai trò của tri thức khoa học trong công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: ý thức và vai trò của tri thức khoa học trong công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay
2
nhau vµ víi c¸c gi¸c quan , t¹o thµnh v« sè nh÷ng mèi liªn hÖ thu nhËn , ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña c¬ thÓ trong quan hÖ víi thÕ giíi bªn ngoµi qua c¸c ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn vµ cã ®iÒu kiÖn . Trong bé ãc ng­êi , qu¸ tr×nh ý thøc kh«ng ®ång nhÊt vµ còng kh«ng t¸ch rêi , ®éc lËp hay song song víi qu¸ tr×nh sinh lý . §©y chÝnh lµ hai mÆt cña mét qu¸ tr×nh - qu¸ tr×nh sinh lý thÇn kinh trong bé ãc ng­êi mang néi dung ý thøc , còng gièng nh­ tÝn hiÖu vËt chÊt mang néi dung th«ng tin . Ngµy nay sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc - kü thuËt hiÖn ®¹i ®· t¹o ra nh÷ng m¸y mãc thay thÕ cho mét phÇn lao ®éng trÝ ãc cña con ng­êi . Ch¼ng h¹n c¸c m¸y tÝnh ®iÖn tö , r«bèt " tinh kh«n " , trÝ tuÖ nh©n t¹o . Song ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ m¸y mãc còng cã ý thøc nh­ con ng­êi . M¸y mãc dï cã tinh kh«n ®Õn.®©u ®i ch¨ng n÷a còng kh«ng thÓ thay thÕ ®­îc cho ho¹t ®éng trÝ tuÖ cña con ng­êi . M¸y mãc lµ mét kÕt cÊu kü thuËt do con ng­êi t¹o ra , cßn con ng­êi lµ mét thùc thÓ x· héi . M¸y mãc kh«ng thÓ s¸ng t¹o l¹i hiÖn thùc d­íi d¹ng tinh thÇn trong b¶n th©n nã nh­ con ng­êi . Do ®ã chØ cã con ng­êi víi bé ãc cña m×nh míi cã ý thøc theo ®óng nghÜa cña tõ ®ã . Tuy nhiªn , nÕu chØ cã bé ãc kh«ng th«i mµ kh«ng cã sù t¸c ®éng cña thÕ giíi bªn ngoµi ®Ó bé ãc ph¶n ¸nh l¹i c¸c t¸c ®éng ®ã th× còng kh«ng thÓ cã ý thøc . Ph¶n ¸nh lµ mét thuéc tÝnh phæ biÕn cña mäi d¹ng vËt chÊt .Ph¶n ¸nh ®­îc thÓ hiÖn trong sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c hÖ thèng vËt chÊt ; ®ã lµ n¨ng lùc gi÷ l¹i , t¸i hiÖn cña hÖ thèng vËt chÊt nµy nh÷ng ®Æc ®iÓm cña hÖ thèng vËt chÊt . ThÝ dô : n­íc vµ oxi t¸c ®éng vµo kim lo¹i g©y ra sù han gØ cña kim lo¹i ph¶n ¸nh ®Æc ®iÓm cña n­íc vµ oxi . Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña thÕ giíi vËt chÊt , t­¬ng øng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng cña vËt chÊt , th× thuéc tÝnh ph¶n ¸nh cña vËt chÊt còng ph¸t triÓn . HÖ thèng vËt chÊt cã tæ chøc cµng phøc t¹p th× n¨ng lùc ph¶n ¸nh cµng cao . Ph¶n ¸nh ®¬n gi¶n nhÊt ë trong giíi v« sinh lµ ph¶n ¸nh vËt lÝ . H×nh thøc ph¶n ¸nh nµy ®­îc thÓ hiÖn qua nh÷ng biÕn ®æi c¬ , lÝ , ho¸ d­íi nh÷ng h×nh thøc biÓu hiÖn cô thÓ nh­ thay ®æi vÞ trÝ , biÕn d¹ng vµ ph¸ huû . Giíi h÷u sinh cã hÖ thèng tæ chøc cao h¬n so víi giíi v« sinh . Song b¶n th©n giíi h÷u sinh l¹i tån t¹i víi nh÷ng tr×nh ®é kh¸c nhau tiÕn ho¸ tõ thÊp ®Õn cao , tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p nªn h×nh thøc ph¶n ¸nh sinh vËt còng thÓ hiÖn ë thùc vËt vµ c¸c c¬ thÓ ®éng vËt bËc thÊp . Kh¸c víi ph¶n ¸nh vËt lý mang tÝnh thô ®éng , kh«ng chän läc , ph¶n ¸nh kÝch thÝch ®· cã sù chän läc tr­íc nh÷ng sù t¸c ®éng cña m«i tr­êng . ThÝ dô hoa h­íng d­¬ng h­íng ®Õn mÆt trêi , rÔ c©y ph¸t triÓn m¹nh vÒ phÝa cã nhiÒu ph©n bãn ... ë ®éng cao cÊp ph¶n ¸nh ®­îc ph¸t triÓn cao h¬n do viÖc xuÊt hiÖn hÖ thÇn kinh . TÝnh c¶m øng ( n¨ng lùc cã c¶m gi¸c ) lµ h×nh thøc ph¶n ¸nh n¶y sinh do nh÷ng t¸c ®éng tõ bªn ngoµi lªn c¬ thÓ ®éng vËt vµ c¬ thÓ ph¶n øng l¹i tr­íc t¸c ®éng ®ã cña m«i tr­êng . So víi tÝnh kÝch , tÝnh c¶m øng hoµn thiÖn
Chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo cho rằng ý thức có một cuộc sống riêng , tồn tại tách biệt vật chất thậm chí quyết định , sinh ra vật chất .. Chủ nghĩa duy
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©