Tiểu luận: Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Tiªu luËn triÕt häc
2
Néi dung
I, Néi dung cña quy luËt m©u thuÉn trong phÐp biÖn chøng.
Quy luËt m©u thuÉn lµ mét trong 3 quy luËt cña phÐp biÖn chøng duy
vËt vµ lµ h¹t nh©n cña phÐp biÖn chøng. Néi dung cña quy luËt chØ ra cho
chóng ta thÊy nguån gèc ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn.
Quan ®iÓm siªu h×nh cho r»ng sù vËt lµ mét thÓ ®ång nhÊt tuyÖt ®èi,
chóng kh«ng cã m©u thuÉn bªn trong vµ m©u thuÉn lµ hiÖn t­îng kh¸ch quan
chñ yÕu bëi v× sù vËt, hiÖn t­îng cña thÕ giíi kh¸ch quan ®Òu ®­îc t¹o thµnh
nhiÒu yÕu tè, nhiÒu bé phËn, nhiÒu qu¸ tr×nh kh¸c nhau. Gi÷a chóng cã mèi
liªn hÖ, t¸c ®éng lÉn nhau, trong ®ã sÏ cã nh÷ng liªn hÖ tr¸i ng­îc nhau, gäi
lµ c¸c mÆt ®èi lËp th­êng xuyªn t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau g©y lªn mét biÕn
®æi nhÊt ®Þnh, lµm cho sù vËt vËn ®éng ph¸t triÓn.

1, Sù ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp trong 1 thÓ thèng nhÊt.
2, ChuyÓn ho¸ cña c¸c mÆt ®èi lËp.
II. TÝnh tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng
ë ViÖt Nam:
1, Kinh tÕ thÞ tr­êng vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm.
2, ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan
trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc.
III. M©u thuÉn bªn.
Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước ta do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã dành được nhiều thắng lợi bước đầu mang tính quyết định, quan trọng trong việc chuyển
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©