Tiểu luận: Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội và con người Việt Nam

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội và con người Việt Nam
2
khoa häc t­¬ng ®èi quan träng trong khoa häc x· héi, tr­íc m¾t cã quan hÖ
mËt thiÕt víi x· héi häc.
H¬n n÷a qu¸ tr×nh, PhËt gi¸o ph¸t triÓn, truyÒn b¸ ë ViÖt Nam g¾n liÒn
víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn t­ t­ëng, ®¹o ®øc cña con ng­êi. V× vËy
khi nghiªn cøu lÞch sö, t­ t­ëng, ®¹o ®øc ViÖt Nam kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp
®Õn PhËt gi¸o vµ nh÷ng mèi quan hÖ, t¸c ®éng qua l¹i gi÷a chóng.
Tãm l¹i, nghiên cứu Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội và
con người Việt Nam là một nội dung quan trọng nhằm tìm hiểu lịch sử
cũng như định hướng cho sự phát triển nhân cách, tư duy con người Việt
Nam trong tương lai.
Đạo Phật là một trong những học thuyết Triết học - tôn giáo lớn nhất trên thế giới, tồn tại rất lâu đời. Hệ thống giáo lý của nó rất đồ sộ và số lượng phật tử đ
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©