ĐÁNH GIÁ CÁC THUẬT TOÁN CHUYỂN GIAO TRONG WCDMA kèm code

DOwnload đồ án miễn phí cho anh em

MỤC LỤC
CHƢƠNG I ............................................................................................................. 2
HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ THỨ BA ....................................... 2
1.1. HỆ THỐNG UMTS ................................................................................ 2
1.1.1. Tổng quan ............................................................................................. 2
1.1.2. Dịch vụ của hệ thống UMTS ................................................................. 3
1.1.3. Kiến trúc hệ thống UMTS ..................................................................... 4
1.1.4. Mạng lõi CN (Core Network) ............................................................... 6
1.1.5. Kiến trúc UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Acess Network) .............. 7
1.1.6. Thiết bị ngƣời sử dụng UE (User Equipment) ..................................... 10
1.2. CÔNG NGHỆ WCDMA ....................................................................... 11
CHƢƠNG II.......................................................................................................... 14
CHUYỂN GIAO TRONG HỆ THỐNG WCDMA ................................................ 14
2.1. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN TRONG WCDMA ................ 14
2.1.1. Điều khiển công suất ........................................................................... 14
2.1.1.1. Điều khiển công suất vòng hở ....................................................... 15
2.1.1.2. Điều khiển công suất vòng khép kín ............................................. 15
2.1.1.3. Điều khiển công suất vòng bên ngoài ............................................ 15
2.1.2. Điều khiển nghẽn ................................................................................ 16
2.2. CHUYỂN GIAO TRONG WCDMA .................................................... 16
2.2.1. Giới thiệu ............................................................................................ 16
2.2.2. Phân loại ............................................................................................. 16
2.2.3. Các thủ tục của quá trình chuyển giao: ................................................ 17
2.2.4. Chuyển giao cùng tần số ..................................................................... 19
2.2.4.1. Đo đạc cùng tần số ........................................................................ 19
2.2.4.2. Thuật toán chuyển giao ................................................................. 20
2.2.5. Chuyển giao khác tần số ..................................................................... 27
2.2.6. Chuyển giao khác hệ thống giữa WCDMA và GSM ........................... 28
2.2.7. Chuyển giao khác tần số trong WCDMA ............................................ 30

2.2.8. Tổng kết chuyển giao ........................................................................ 32
CHƢƠNG III ........................................................................................................ 33
ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CHUYỂN GIAO .......................................................... 33
3.1. GIỚI THIỆU ......................................................................................... 33
3.2. PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT CẤP ĐƢỜNG DẪN................................... 33
3.2.1. Phân tích nhiễu hƣớng xuống .............................................................. 33
3.2.1.1. Tổng quan ..................................................................................... 33
3.2.1.2. Nhiễu intra-cell và nhiễu inter-cell ................................................ 35
3.2.2. Những tác động của chuyển giao mềm đến nhiễu hƣớng xuống .......... 38
3.2.3. Kết luận .............................................................................................. 39
3.3. PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT CẤP HỆ THỐNG ...................................... 40
3.3.1. Độ lợi chuyển giao mềm hƣớng xuống ............................................... 40
3.3.1.1. Giới thiệu .................................................................................... 40
3.3.1.2. Độ lợi chuyển giao mềm ............................................................... 41
3.3.1.3. Những tác động đối với độ lợi chuyển giao mềm .......................... 44
3.4. PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ........................ 45
3.4.1. Tốc độ cập nhật tập tích cực ................................................................ 45
3.4.2. Kích thƣớc tập tích cực trung bình ...................................................... 45
CHƢƠNG 4 .......................................................................................................... 47
MÔ PHỎNG CÁC THUẬT TOÁN CHUYỂN GIAO........................................... 47
4.1. MÔ HÌNH HỆ THỐNG ........................................................................ 47
4.1.1. Môi trƣờng vô tuyến của mạng di động............................................... 47
4.1.2. Mô hình kênh vô tuyến ....................................................................... 47
4.1.3. Viễn cảnh hệ thống ............................................................................. 48
4.2. ẢNH HƢỞNG CÁC THÔNG SỐ CỦA THUẬT TOÁN ĐẾN HIỆU
SUẤT CHUYỂN GIAO ................................................................................. 49
4.2.1. Cửa sổ thêm vào ................................................................................. 49
4.2.2. Cửa sổ xóa .......................................................................................... 49
4.2.3. Cửa sổ thay thế ................................................................................... 50
4.2.4. Kích thƣớc tập tích cực tối đa ............................................................. 51
4.3. MÔ PHỎNG ......................................................................................... 51
4.3.1. Thông số mô phỏng ............................................................................... 51
4.3.2. Kết quả mô phỏng ............................................................................... 52
4.3.2.1. Thuật toán chuyển giao ngƣỡng tƣơng đối....................................... 52
4.3.2.2. Thuật toán chuyển giao ngƣỡng tuyệt đối ........................................ 54
4.3.3. Nhận xét kết quả .................................................................................... 56
4.3.3.1. Thuật toán ngƣỡng tƣơng đối .......................................................... 56
4.3.3.2. Thuật toán ngƣỡng tuyệt đối ............................................................ 56
KẾT LUẬN ........................................................................................................... 57


Link download:
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©