Thiết kế hệ truyền động một chiều tiristor – động cơ cho hệ thống dịch cực lò quang luyện thiết với công suất của động cơ một chiều

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Thiết kế hệ truyền động một chiều tiristor – động cơ cho hệ thống dịch cực lò quang luyện thiết với công suất của động cơ một chiều
Ñoà aùn toát nghieäp

SV. Toâ Ngoïc Quoác
Tröôøng ÑHBK- HN

GVHD. Cao Vaên Thaønh
2
Chöông 1 : toång quan veà coâng ngheä loø hoà quang, yeâu caàu cuûa truyeàn ñoäng dòch cöïc loø hoà quang luyeän thieác.Chöông 2 : Toång quan veà caùc phöông phaùp ñieàu toác ñoäng cô moät chieàu.Chöông 3 : Toång quan veà caùc sô ñoà chænh löu thyristor.Chöông 4 : Tính choïn sô ñoà ñoäng löïc.Chöông 5 : Thieát keá maïch ñieàu khieån heä kín vaø hôû.
Sau moät thôøi gian laøm vieäc döôùi söï höôùng daãn tröïc tieáp cuûa
thaày cao vaên thaønh em ñaõ hoaøn thaønh ñoà aùn cuûa mình. Nhöng vì khaû naêng vaø thôøi gian coù haïn neân chaéc chaén vaãn coøn sai soùt nhaát ñònh.
Em xin chaân thaønh caûm ôn thaày giaùo Cao Vaên Thaønh ñaõ taän
tình giuùp ñôõ cho em trong quaù trình hoaøn thaønh ñoà aùn. Em cuõng xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán caùc thaày coâ giaùo trong boä moân thieát bò ñieän - ñieän töû vaø caùc thaày coâ giaùo tröiôøng ñaïi hoïc baùch khoa Haø Noäi ñaõ nhieät tình giaûng daïy, giuùp ñôõ taïo ñieàu khieän trong suoát quaù trình hoïc taäp vaø reøn luyeän cuûa em ñeå ñeán ngaøy hoâm nay em hoaøn thaønh ñöôïc nhieäm vuï hoïc taäp cuûa mình.
Em xin chaân thaønh caûm ôn.
Haø Noäi, thaùng 5 naêm 2004
Sinh vieân thieát keá.
Toâ Ngoïc Quoác
truyền động điện một chiều đòi hỏi phải có nguồn điện một chiều với các cấp điện áp khác nhau, vì vậy việc tạo ra những bộ nguồn một chiều thích hợp đã và đang
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©