Tiểu luận: Phân tích vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Phân tích vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước
2
Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của Nhà nước
được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có
nội dung là bảo đảm sự chấp hành pháp luật, pháp lệnh, nghị quyết của các cơ
quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp và thường
xuyên công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa – xã hội và hành chính – chính trị.
Nói cách khác, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động mang tính chấp hành
và điều hành.
Quản lí hành chính ở nước ta có những đặc điểm: là hoạt động mang
quyền lực nhà nước; được tiến hành bởi những chủ thể có quyền năng hành
pháp; có tính thống nhất, được tổ chức chặt chẽ; có tính chấp hành – điều hành
và là hoạt động mang tính liên tục.
3.
Đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước
Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa là một trong những nguyên tắc cơ
bản trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, trong
đó có các cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện nguyên tắc này, các chủ thể
quản lí hành nhà nước sử dụng pháp luật với tính chất là phương tiện quan trọng
để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của mình. Điều 12 Hiến pháp
năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy định: “Nhà nước quản lí xã hội
bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”. Đảm bảo
thực hiện nguyên tắc này trong quản lí hành chính nhà nước có nghĩa là phải
thực hiện đầy đủ các yêu cầu đối với từng lĩnh vực hoạt động khác nhau, trong
hoạt động ban hành văn bản pháp luật, và trong hoạt động tổ chức thực hiện
pháp luật.
Bảo đảm pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước suy cho cùng là làm
cho hoạt động thực thi pháp luật ngày càng có hiệu quả trong thực tế. Nói cách
khác, bảo đảm pháp chế là tổng thể các biện pháp, phương tiện tổ chức – pháp lí
do cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân áp dụng nhằm thực hiện chức
Bảo đảm cho pháp chế được củng cố, tăng cường và hoàn thiện là yêu cầu khách quan của quá trình xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, đồng thời, cũng là
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©