Đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy thực phẩm Tân Hiệp

Download miễn phí luận văn [h1:du4ksc6f]DTM của dự án nhà máy thực phẩm Tân Hiệp[/h1:du4ksc6f]


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 5
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 5
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 5
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 6
CHƯƠNG 1 5
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 5
1.1 TÊN DỰ ÁN 5
1.2 CHỦ ĐẦU TƯ 5
1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 6
1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 6
1.4.1 Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn 6
1.4.2 Chế độ làm việc của Công ty 6
1.4.3 Các hạng mục của dự án 7
1.4.4 Quy trình sản xuất: 8
1.4.5 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, lao động cho hoạt động sản xuất: 10
1.4.6 Công nghệ, máy móc và công cụ trang bị 11
CHƯƠNG 2 5
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI 5
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 5
2.1.1 Điều kiện về địa lý, địa chất 5
2.1.2 Điều kiện về khí tượng – thủy văn 5
2.1.3 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 10
2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI 12
2.2.1 Điều kiện cung cấp điện 12
2.2.2 Điều kiện cung cấp nước 12
2.2.3 Điều kiện giao thông vận tải 12
2.2.4 Điều kiện cung cấp lao động 13
CHƯƠNG 3 5
ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 5
3.1 NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 5
3.1.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 5
3.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 11
3.1.3 Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra 11
3.2 ĐỐI TƯỢNG QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG 12
3.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 12
3.3.1 Tác động lên các nhân tố vật lý 12
3.3.2 Tác động lên các dạng tài nguyên và hệ sinh thái 13
3.3.3 Tác động đến các dạng tài nguyên và môi trường do con người sử dụng 14
3.3.4 Tác động lên các nhân tố khác 14
3.4 ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 16
CHƯƠNG 4 17
BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 17
4.1 GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 17
4.1.1 Giảm thiểu do tác động của ồn, rung 17
4.1.2 Giảm thiểu ô nhiễm không khí 17
4.1.3 Giảm thiểu do nước mưa chảy tràn 18
4.1.4 Giảm thiểu do tập trung lực lượng lao động 18
4.2 KIỂM SOÁT Ô NHIỄM TRONG GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT 19
4.2.1 Chống ồn 19
4.2.2 Kiểm soát ô nhiễm không khí 20
4.2.3 Kiểm soát ô nhiễm do nước thải 20
4.2.4 Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn 25
4.2.5 Chống nóng và đảm bảo các yếu tố vi khí hậu 29
4.2.6 Kiểm soát, ứng cứu sự cố 30
4.2.7 Vệ sinh an toàn lao động 30
CHƯƠNG 5 32
CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 32
CHƯƠNG 6 34
CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 34
6.1 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 34
6.2 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 34
6.2.1 Chương trình quản lý môi trường 34
6.2.2 Chương trình giám sát môi trường 35
CHƯƠNG 7 38
DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 38
7.1 DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO LẮP ĐẶT HỆ CÁCH ÂM CHO MÁY PHÁT ĐIỆN 38
7.2 DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 38
7.3 DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 40
CHƯƠNG 8 41
THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 41
8.1 Ý KIẾN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 41
8.2 Ý KIẾN CỦA UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP XÃ 41
CHƯƠNG 9 42
NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 42
9.1 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỰ LIỆU 42
9.1.1 Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 42
9.1.2 Nguồn tài liệu, dữ liệu chủ dự án tự tạo lập 43
9.2 PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM 44
9.2.1 Danh mục các phương pháp sử dụng 44
9.2.2 Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng 45
9.3 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA ĐÁNH GIÁ 46
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4


Link download cho anh em
Các file đính kèm theo tài liệu này:

    [*:du4ksc6f]Toan_noi_dung_giet_mo_gia_suc_Anh_Xin.doc[/*:m:du4ksc6f]
    [*:du4ksc6f]Bao cao dtm gia suc.ppt[/*:m:du4ksc6f]

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©