Đề án: Một số vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Si Ma Cai

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đề án: Một số vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Si Ma Cai
2
PhÇn i
C¬ së lý luËn cña chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
n«ng th«n.
I. Kh¸i niÖm, ®Æc tr­ng cña c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n.
1. Kh¸i niÖm
* C¬ cÊu kinh tÕ (CCKT): C¬ cÊu kinh tÕ lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ®Æc
biÖt, g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong giíi
h¹n mét ®Þa ph­¬ng, mét quèc gia hay mét khu vùc. NÒn kinh tÕ lµ mét hÖ
thèng phøc t¹p, bao gåm nhiÒu thµnh phÇn, nhiÒu nh©n tè cã mèi quan hÖ,
chÆt chÏ víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. C¬ cÊu kinh tÕ thÓ hiÖn mèi
t­¬ng quan gi÷a c¸c thµnh phÇn, c¸c nh©n tè ®ã. Trong bÊt kú mét nÒn kinh
tÕ quèc d©n nµo, ng­êi ta còng cã thÓ ®Þnh tÝnh hoÆc ®Þnh l­îng ®­îc møc
®é ph¸t triÓn cña CCKT. C¸c mèi quan hÖ nµy mét mÆt biÓu t­îng sù t­¬ng
quan vÒ mÆt sè l­îng, mÆt kh¸c nã biÓu hiÖn mèi quan hÖ h÷u c¬ cña chóng
vÒ mÆt chÊt l­îng vµ ®­îc x¸c lËp trong ®iÒu kiÖn cô thÓ víi nh÷ng giai ®o¹n
ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh, phï hîp víi ®Æc ®iÓm tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi cô thÓ
cña mçi nÒn kinh tÕ.
C¬ cÊu kinh tÕ kh«ng chØ giíi h¹n vÒ c¸c mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a c¸c
ngµnh cã tÝnh chÊt cè ®Þnh mµ lu«n lu«n vËn ®éng, thay ®æi ®Ó phï hîp víi
yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong tõng thêi kú, nh»m môc tiªu ph¸t
triÓn, t¨ng tr­ëng kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt.
§Ó c¬ cÊu kinh tÕ ph¸t huy hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i cã mét qu¸ tr×nh, mét
thêi gian nhÊt ®Þnh. Thêi gian Êy dµi hay ng¾n ph¶i tuú thuéc vµo ®Æc thï
riªng cña tõng lo¹i CCKT.
Tuy nhiªn tr¹ng th¸i cña c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, x· héi lu«n lu«n vËn
®éng kh«ng ngõng. Do vËy viÖc duy tr× qu¸ l©u mét c¬ cÊu kinh tÕ sÏ lµm
gi¶m ®i tÝnh hiÖu qu¶ do b¶n th©n c¬ cÊu mang l¹i. §iÒu ®ã ®ßi hái nh÷ng
nhµ qu¶n lý ph¶i cã tÇm nh×n chiÕn l­îc, cËp nhËp th«ng tin phôc vô cho
viÖc ho¹ch ®Þnh nh÷ng chÝnh s¸ch míi vµ cã nh÷ng ®iÒu chØnh phï hîp kÞp
thêi víi yªu cÇu cña t×nh h×nh míi.
MÆt kh¸c sù thay ®æi ®ét ngét vµ nhanh chãng sÏ g©y ra nh÷ng t¸c
®éng tiªu cùc, ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña
nÒn kinh tÕ. CÇn ph¶i thÊy râ r»ng c¬ cÊu kinh tÕ kh«ng ph¶i lµ mét môc tiªu
®­îc ®Æt ra do sù nhËn thøc cña chñ quan, mµ ph¶i hiÓu ®ã lµ mét ph­¬ng
tiÖn ®Ó ®­a nÒn kinh tÕ ®Æt ®­îc sù t¨ng tr­ëng æn ®Þnh, bÒn v÷ng. Tõ ®ã
Trong những năm đổi mới, cùng với sự thay đổi về kinh tế, cơ cấu kinh tế nông thôn có chuyển dịch nhưng rất nhỏ và chậm chạp trong khi đó, nhu cầu về đa dạng cá
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©