Thực hiện tính nhân dân trên báo chí nói chung và báo chí Việt Nam nói riêng.

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Thực hiện tính nhân dân trên báo chí nói chung và báo chí Việt Nam nói riêng.
2
MỞ ĐẦU
1) Tính cấp thiết của đề tài.
Trong tiến trình lịch sử của nhân loại, báo chí là một hiện tượng xã hội, ra
đời do nhu cầu thông tin – giao tiếp, giải trí và nhận thức của con người. Từ khi
ra đời, báo chí đã nhanh chóng trở thành một trong những lĩnh vực xung kích bởi
khả năng phản ánh hiện thực của nó. Từ khi xuất hiện đến nay, báo chí luôn năng
động trong việc phản ánh hiện thực đa dạng, sinh động và luôn vận động phát
triển. Báo chí là một bộ phận không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mọi
người, mọi dân tộc. Ở Việt Nam, báo chí cũng như một lực lượng vật chất được
sản sinh từ công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, trưởng thành theo từng
bước tiến lịch sử hào hùng của Đảng và nhân dân ta. Từ thời kỳ đấu tranh chống
thực dân, đế quốc đến thống nhất nước nhà và xây dựng chế độ mới cho đến nay,
những năm đầu của thế kỷ XXI, đất nước ta đang đứng trước bao vận hội mới
đang chuyển mình mạnh mẽ, vượt qua những khó khăn để vươn lên phát triển.
Báo chí đã, đang và sẽ ngày càng tỏ rõ bản chất cách mạng, tính chiến đấu cao
độ nhằm thể hiện cho được ý Đảng, lòng dân, vun đắp cho một xã hội luôn vươn
tới công bằng, dân chủ, giàu mạnh hơn.
Báo chí của chúng ta là báo chí của Đảng, lại sống giữa lòng quần chúng, có
truyền thống yêu nước, yêu tự do dân chủ, có năng lực sáng tạo và đầy tài năng.
Báo chí phải lấy mục tiêu phục vụ cho lợi ích của Đảng làm nhiệm vụ hàng đầu.
Đông thời lương tâm và trách nhiệm mỗi nhà báo phải là sự tận tụy phục vụ cho
công chúng. Sức sống và hiệu quả của mỗi tờ báo được đánh giá đầy đủ và công
tâm nhất là ở giữa lòng công chúng. Điều đó thể hiện nguyên tắc tính nhân dân
của báo chí, đồng thời biểu hiện một chức năng quan trọng trong một yeue cầu
tự thân thuộc về bản chất của nền báo chí vô sản. Tuy nhiên, nguyên tắc này
Báo chí của chúng ta là báo chí của Đảng, lại sống giữa lòng quần chúng, có truyền thống yêu nước, yêu tự do dân chủ, có năng lực sáng tạo và đầy tài năng. Báo
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©