Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: ThS.Đinh Xuân Dũng
SV: Vũ Thị Duyên Lớp: D09KT
3
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................1
Phần 1: Tổng quan về đơn vị thực tập..................................................................2
1. Lịch sử phát triển và hình thành của Công ty TNHH MTV Mạo Hiểm KT2
2. Đặc điểm riêng ảnh hưởng đến công tác kế toán của đơn vị ......................3
3. Quy chế tài chính của công ty ..................................................................3
Phần 2: Tổ chức kế toán tài chính của đơn vị ......................................................8
1. Tổ chức bộ máy kế toán ..............................................................................8
2. Tổ chức hệ thống chứng từ và hạch toán ban đầu.....................................10
3. Hệ thống báo cáo kế toán..........................................................................11
4. Hình thức kế toán áp dụng ........................................................................12
Phần 3: Kế toán chi tiết tại công ty TNHH MTV Mạo Hiểm KT ......................13
1. Kế toán vốn bằng tiền ...............................................................................13
1.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ......................................................................13
1.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng ................................................................20
1.3. Kế toán các khoản ứng trước ..............................................................28
2. Kế toán vật tư ............................................................................................30
3. Kế toán tài sản cố định..............................................................................34
4. Kế toán công nợ ........................................................................................40
4.1. Kế toán các khoản phải thu khách hàng .............................................40
4.2. Kế toán phải trả người bán..................................................................46
5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ....................................50
6. Kế toán chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ, xác định kết quả kinh doanh ...............................................................................................................52
6.1. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ............52
6.2. Hạch toán doanh thu ...........................................................................65
6.3. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh...............................................69
7. Báo cáo kế toán của công ty......................................................................73
Hiện nay nước ta đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Công tác quản lý kinh tế đang đứng trướ
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©