PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TÍN DỤNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TÍN DỤNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Sinh viên thực hiện: Bùi Khánh Hòa
Chuyên ngành luật kinh doanh K51
2.3.
Quy định về hoạt động xử lý tài sản bảo đảm hợp đồng tín dụng là bất động
sản
23
2.3.1. Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm....................................................232.3.2. Nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm ..........................................................252.3.3. Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm nói chung và tài sản bảo đảm là bất động sản nói riêng .........................................................................................27
CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI
CÔNG TY QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI.........................................................................................30
1. Giới thiệu Công ty quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng thương mại ......30
1.1.
Lịch sử hình thành và phát triển của công ty...............................................30
1.1.1. Quá trình hình thanh...............................................................................30
1.1.1.1. Giơi thiêu Ngân hang Thương mai Cô phân Quân đôi.....................301.1.1.2. Thanh lâp Công ty Quan ly nơ va Khai thac tai san MBAMC.........31
1.1.2. Nganh nghê kinh doanh va định hướng phát triển của công ty..............32
1.2.
Cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty ....................................................35
1.2.1. Cơ cấu tổ chức........................................................................................35
1.2.1.1. Cac quy đinh vê bô may lanh đao.....................................................361.2.1.2. Các phòng ban chuyên môn..............................................................39
1.2.2. Nguồn lực về lao động và.......................................................................41
1.2.2.1. Nguồn lực về lao độngvà cơ sở vật chất và công nghệ ......................41
1.2.2.1.1. Cơ câu lao đông ...........................................................................411.2.2.1.2. Chinh sach lao đông ....................................................................43
1.2.2.2. Cơ sơ vât chât va công nghê...............................................................46
1.3.
Hoat đông kinh doanh của công ty trong các năm qua ...................................47
1.3.1. Bao cao kêt qua kinh doanh cua Công ty MBAMC qua cac năm..........471.3.2 Đanh gia hoat đông cua công ty.................................................................52
1.4.
Mục tiêu của công ty trong giai đoan tới.....................................................56
2. Quy định của công ty về xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản .........................57
2.1.
Quy trình xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản .........................................59
Trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang trên đà đổi mới, trước xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa, nền kinh tế nước ta đang đứng trước nhiều
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©