NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN
ĐẦU TƯ
1.1. Sự cần thiết phải đầu tư theo dự án
Khái niệm dự án đầu tư: Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và
dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể trong khoảng thời gian
xác định
Đầu tư phát triển là một trong các phương thức của đầu tư trực tiếp. Hoạt động
đầu tư này nhằm duy trì và tạo ra năng lực mới trong sản xuất kinh doanh dịch vụ và
sinh hoạt đời sống của xã hội. Khác với các hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư thương
mại, đầu tư phát triển có những đặc điểm cơ bản sau:
- Hoạt động đầu tư phát triển thường đòi hỏi số lượng vốn lớn và vốn này nằm
khê đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư. Đặc điểm này đã chi phối trực tiếp đến
việc ra quyết định đầu tư. Nếu quyết định đầu tư sai, hoạt động đầu tư sẽ thất bại. Để
ra được quyết định đầu tư chính xác đòi hỏi người có vốn phải phân tích được đầy đủ
và chính xác các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện có hiệu quả hoạt động đầu tư
đó.
- Đầu tư phát triển là hoạt động mang tính chất lâu dài. Điều đó được thể hiện ở
thời gian thực hiện đầu tư và thời gian vận hành các kết quả đầu tư cho đến khi thu hồi
đủ vốn hoặc đến khi thanh lý tài sản do vốn đầu tư tạo ra thường kéo dài qua nhiều
năm tháng. Do đó kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển chịu ảnh hưởng
nhiều của các yếu tố không ổn định theo thời gian của tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã
hội. Chính vì vậy, để hoạt động đầu tư phát triển đạt được hiệu quả mong muốn đòi
hỏi người bỏ vốn phải phân tích đánh giá được các yếu tố rủi ro có thể xảy ra đối với
đầu vào và đầu ra của hoạt động đầu tư. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp hạn chế rủi
ro và lựa chọn các phương án đầu tư có hiệu quả chắc chắn.
- Các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển là các công trình xây dựng sẽ
hoạt động ngay tại nơi mà nó được tạo dựng lên. Do đó, các điều kiện về địa lý, địa
hình, địa chất tại đó sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện đầu tư cũng như quá
trình vận hành khai thác của các kết quả đầu tư.
Hoạt động đầu tư phát triển thường đòi hỏi số lượng vốn lớn và vốn này nằm khê đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư. Đặc điểm này đã chi phối trực tiếp đế
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©