Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Đảng ta là một Đảng cầm quyền … Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Liên hệ với thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: Đảng ta là một Đảng cầm quyền … Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Liên hệ với thực tiễn Việt Nam hiện nay.
1. Phân tích luận điểm Trước hết, ta cần hiểu khái niệm “Đảng cầm quyền”. Đảng cầm quyền là khái niệm dùng trong khoa học chính trị, chỉ một Đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền để điều hành, quản lí đất nước nhằm thực hiện lợi ích của giai cấp mình. Theo Bác, Đảng cầm quyền là Đảng tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong điều kiện Đảng đã lãnh đạo được quần chúng nhân dân giành được quyền lực nhà nước và Đảng trực tiếp
lãnh đạo bộ máy nhà nước đó để tiếp tục hoàn thành sự nghiệp độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh khẳng định ở Việt Nam thì Đảng cộng sản là Đảng cầm quyền
theo Hồ Chí
Minh cách mệnh “ trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cố Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam.” (1) Chính vì lẽ đó, qua quá trình ra đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh đã tiếp cận được chân lý của thời đại – đó là ngọn cờ tư tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Người đã đưa ánh sáng đó trở về Việt Nam, quyết tâm lãnh đạo cách mạng Việt Nam theo ngọn cờ tư tưởng ấy. Bởi theo Người “ bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, dưới ánh sáng tư tưởng Mác- Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trở thành nhân tố chủ yếu đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sở dĩ Đảng có vinh dự giữ trọng trách to lớn đó là bởi mục đích của Đảng không có gì khác là “ lãnh đạo quần chúng lao khổ làm giai cấp tranh đấu để tiêu trừ tư bản đế quốc chủ nghĩa, làm cho thực hiện xã hội cộng sản” (2) Vì vậy, “ Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng” (3) và “ Đảng ta chỉ có một điều là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Ngoài ra, không còn có lợi ích nào khác”. Do đó Đảng được “dân tin, dân phục, dân yêu”. Theo Hồ Chí Minh, Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích nào khác ngời lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đó là mục tiêu đích, lý tưởng cao cả không bao giờ thay đổi
Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu cộng . sản Việt Nam họp từ ngày 6 tháng 1 năm 1930 đến ngày 8 tháng 2 năm 1930 tạiHương Cảng, tr
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©