Đánh giá sinh trưởng loài cây keo lai (acacia mangium x acacia auricu liformis), keo tai tượng (acacia mangium) trồng thuần loài tại lâm trường

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đánh giá sinh trưởng loài cây keo lai (acacia mangium x acacia auricu liformis), keo tai tượng (acacia mangium) trồng thuần loài tại lâm trường


2
§Æt vÊn ®Ò

HiÖn nay nhµ n−íc ®· h¹n chÕ më cöa rõng tù nhiÖn, nhiÒu tØnh ph¶i ®ãng
cöa rõng trong thêi gian dµi vµ chuyÓn h−íng chÝnh sang kinh doanh rõng trång, c¸c
tØnh, c¸c doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh chØ cã ®Èy nhanh tèc ®é trång rõng kinh tÕ vÒ khèi
l−îng vµ chÊt l−îng míi ®¸p øng ®−îc nhu cÇu l©m s¶n hµng ho¸ cho x· héi mµ
tr−íc hÕt lµ cung cÊp ®ñ nguyªn liÖu cho c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c nhµ m¸y lín... V×
vËy rõng trång nguyªn liÖu c«ng nghiÖp chiÕm vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ
nãi chung vµ ®Æc biÖt quan träng trong kinh doanh L©m nghiÖp nãi riªng. Song mÆc
dï c«ng t¸c trång rõng ngµy cµng ®−îc ®Èy m¹nh nh−ng chÊt l−îng cßn thÊp, do
gièng ch−a ®−îc c¶i thiÖn, biÖn ph¸p kü thuËt l©m sinh ch−a ®ång bé , chän loµi c©y
trång ch−a phï hîp víi khÝ hËu vµ ®Êt n¬i trång rõng, suÊt ®Çu t− thÊp .... T¨ng
tr−ëng rõng trång b¹ch ®µn ®¹t 7-8 m3/ha/n¨m, mì tõ 10 - 11 m3 /ha/n¨m, th«ng
m· vÜ 6 - 8 m3/ha/n¨m, ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng
nghiÖp [ 5 ].
C«ng ty L©m n«ng nghiÖp §«ng B¾c lµ ®¬n vÞ thuéc Tæng C«ng ty l©m nghiÖp
ViÖt Nam, ®−îc Nhµ n−íc giao nhiÖm vô trång rõng nguyªn liÖu gç trô má, hµng
n¨m cung cÊp cho ngµnh than tõ 55.000 - 60.000 m
3
gç trô má vµ tiÕn tíi 80.000 -
90.000 m
3
vµo n¨m 2005. TÝnh trung b×nh mçi n¨m C«ng ty ph¶i trång 1400 ha rõng
[ 4 ]. V× vËy cÇn thiÕt ph¶i trång rõng th©m canh nh÷ng loµi c©y trång phï hîp víi
®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ cho n¨ng suÊt cao, chu kú kinh doanh ng¾n míi cã thÓ hoµn
thµnh nhiÖm vô ®−îc giao.
C«ng ty ®· trång hai loµi keo, keo tai t−îng b»ng c©y con thùc sinh ®−îc trång
hçn giao tõ n¨m 1993 vµ ®−îc trång thuÇn loµi tõ n¨m 1999, keo lai dßng BV10
®−îc trång b»ng c©y hom, thuÇn loµi tõ n¨m 1999, ®Õn nay rõng trång ®· ®−îc 5
tuæi. Song hai loµi nµy t¹i c«ng ty vÉn ch−a ®−îc ®¸nh gi¸ sinh tr−ëng, chÊt l−îng,
s¶n l−îng rõng trång ®Ó lµm c¬ së chän loµi c©y trång cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt
cho c¸c l©m tr−êng trùc thuéc.

Công ty lâm nông nghiệp đô ng bắc là đơn vị thuộc tổng công ty lâm nghiệp việt nam, đ-ợc nhà nước giao nhiệm vụ trồng rừng nguyên liệu gỗ trụ mỏ, hàng . năm cun
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©