Thực trạng và giải pháp cho quá trình cổ phần hoá ở Công ty cổ phần đường Biên Hoà.

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Thực trạng và giải pháp cho quá trình cổ phần hoá ở Công ty cổ phần đường Biên Hoà.
Néi dung
I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ cæ phÇn ho¸ kinh doanh
Nhµ n­íc ViÖt Nam
1. Kh¸i niÖm cæ phÇn ho¸ vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan
1.1. Kh¸i niÖm cæ phÇn ho¸
Cæ phÇn ho¸ lµ c¸ch gäi t¾t cña chñ tr­¬ng chuyÓn mét sè doanh
nghiÖp Nhµ n­íc thµnh C«ng ty cæ phÇn (theo NghÞ ®Þnh 28/CP ngµy
7/5/1996).
1.2. C¸c vÊn ®Ò cã liªn quan
- C«ng ty cæ phÇn Nhµ n­íc lµ mét lo¹i doanh nghiÖp trong ®ã tÊt c¶
c¸c cæ ®«ng ®Òu lµ C«ng ty Nhµ n­íc (Tæng C«ng ty, C«ng ty ®éc lËp) hoÆc
lµ tá chøc ®­îc Nhµ n­íc uû quyÒn gãp vèn nh­ c¸c quü, c¸c ®¬n vÞ sù
nghiÖp cña Nhµ n­íc. N¨m 2004 C«ng ty cæ phÇn Nhµ n­íc míi chÝnh thøc
ghi vµo luËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc.
- Cæ phÇn lµ sè vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn
b»ng nhau.
- Cæ ®«ng lµ nh÷ng c¸ nh©n, ph¸p nh©n së h÷u cæ phÇn cña C«ng ty
cæ phÇn. C¸c cæ ®«ng cïng gãp vèn cïng tham gia qu¶n lý, cïng chia lîi
nhuËn, cïng chÞu rñi ro t­¬ng øng víi phÇn vèn gãp.
- Cæ tøc lµ mét phÇn lîi nhuËn sau thuÕ cña C«ng ty cæ phÇn ®Ó chia
cho c¸c cæ ®«ng.
- Cæ phiÕu lµ m«t lo¹i chøng tõ chØ cã gi¸ do C«ng ty cæ phÇn ph¸t
hµnh ®Ó x¸c nhËn cæ phÇn cña cæ ®«ng.
Trước đây, nền kinh tế nước ta đi theo hướng phát triển chủ nghĩa xã hội tập trung mở rộng phát triển khu vực kinh tế Nhà nước. Nhưng bên cạnh những kết quả đã
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©