Tiểu luận: Trình bày việc khởi sự (chuẩn bị) đăng ký thành lập, tổ chức bộ máy và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bách Hợp

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Trình bày việc khởi sự (chuẩn bị) đăng ký thành lập, tổ chức bộ máy và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bách Hợp
TiÓu luËn LuËt Kinh tÕ 2
Sinh Viªn: §inh ViÖt H­ng ￿ Líp 8.27
2
a.
C«ng ty cæ phÇn ph¶i cã cæ phÇn phæ th«ng. Ng­êi së h÷u cæ phÇn phæ
th«ng gäi lµ cæ ®«ng phæ th«ng;
b.
C«ng ty cæ phÇn cã thÓ cã cæ phÇn ­u ®·i. Ng­êi së h÷u cæ phÇn ­u ®·i
gäi lµ cæ ®«ng ­u ®·i;
e.
QuyÒn vµ nghÜa vô cña Cæ ®«ng s¸ng lËp:
- Trong 03 n¨m ®Çu, kÓ tõ ngµy c«ng ty ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký
kinh doanh, c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp (nh÷ng cæ ®«ng ®Çu tiªn mua cæ
phÇn ®Ó gãp vèn thµnh lËp c«ng ty) ph¶i cïng nhau n¾m gi÷ Ýt nhÊt
20% sè cæ phÇn phæ th«ng ®­îc quyÒn chµo b¸n;
- Sè cæ phÇn cña cæ ®«ng s¸ng lËp cã thÓ chuyÓn nh­îng cho ng­êi kh«ng
ph¶i lµ cæ ®«ng cña c«ng ty nÕu ®­îc sù chÊp thuËn cña §¹i héi ®ång
cæ ®«ng. Cæ ®«ng dù ®Þnh chuyÓn nh­îng cæ phÇn kh«ng cã quyÒn
biÓu quyÕt vÒ viÖc chuyÓn nh­îng nµy.
- Sau thêi h¹n 03 n¨m kÓ tõ ngµy c«ng ty ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng
ký kinh doanh c¸c h¹n chÕ ®èi víi cæ phÇn phæ th«ng cña cæ ®«ng
s¸ng lËp ®Òu b·i bá, mäi quyÒn lîi vµ nghÜa vô nh­ cæ ®«ng phæ th«ng
cña c«ng ty nÕu kh«ng cã sù tho¶ thuËn kh¸c;
3. C¬ cÊu Tæ chøc qu¶n lý c«ng ty cæ phÇn
C«ng ty cæ phÇn ph¶i cã:
- §¹i héi ®ång cæ ®«ng;
- Héi ®ång qu¶n trÞ ;
- Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc;
- §èi víi c«ng ty cæ phÇn cã trªn 11 cæ ®«ng ph¶i cã Ban kiÓm so¸t.
Công ty Cổ Phần Bách Hợp có Giấy CNĐKKD số 0103011562 do Sở Kế Hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 5 tháng 4 năm 2000.. Địa chỉ: Số 17B/286, Tây Sơn, Trung Liệt,
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©