Tiểu luận: Áp dụng luật trong việc Thành lập công ty cổ phần Anh- Dũng

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Áp dụng luật trong việc Thành lập công ty cổ phần Anh- Dũng
- C«ng ty cæ phÇn chØ chÞu tr¸ch nhiÖm trong ph¹m vi sè vèn cña m×nh cho nªn còng lµ lo¹i c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n. Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn vµ ®­îc thÓ hiÖn d­íi h×nh thøc chøng kho¸n gäi lµ cæ phiÕu.
- C«ng ty cæ phÇn ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó huy ®éng vèn. Mçi cæ phiÕu cã
gi¸ trÞ b»ng nhau. Ng­êi mua cæ phiÕu gäi lµ cæ ®«ng, tøc lµ thµnh viªn cña c«ng ty.
- Cæ ®«ng cã thÓ lµ mét c¸ nh©n, mét tæ chøc. Sè l­îng cæ ®«ng cña c«ng
ty tèi thiÓu lµ 3 kh«ng h¹n chÕ sè l­îng tèi ®a. Cæ ®«ng cã quyÒn tù do chuyÓn nh­îng cæ phÇn cña m×nh cho ng­êi kh¸c, trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 ®iÒu 55 vµ kho¶n 1 ®iÒu 58 cña LuËt doanh nghiÖp.
- C«ng ty cæ phÇn cã quyÒn ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng theo
LuËt chøng kho¸n.
- C«ng ty cæ phÇn lµ mét ph¸p nh©n. C«ng ty cæ phÇn cã t­ c¸ch ph¸p
nh©n kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ kinh doanh.
- C«ng ty cæ phÇn lµ mét c«ng ty ®èi vèn.
C«ng ty cæ phÇn ph¶i cã cæ phÇn phæ th«ng. Ng­êi cã cæ phÇn phæ th«ng gäi lµ cæ ®«ng phæ th«ng. C«ng ty cæ phÇn cã thÓ cã cæ phÇn ­u ®·i. Ng­êi cã cæ phÇn ­u ®·i gäi lµ cæ ®«ng ­u ®·i. Cæ phÇn ­u ®·i cã thÓ chuyÓn thµnh cæ phÇn phæ th«ng theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång, ng­îc l¹i cæ phÇn phæ th«ng kh«ng thÓ chuyÓn ®æi thµnh cæ phÇn ­u ®·i.
nước ta hiện nay có khá nhiều công ty cổ phần, nhưng số lượng công ty cổ phần tìm được một chỗ đứng, một vị thế vững chắc trên thị trường chỉ là số ít. Thành lậ
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©