Tiểu luận: quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất của lực lượng sản xuất, Đảng ta đã nhận thức và vận dụng như thế nào trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất của lực lượng sản xuất, Đảng ta đã nhận thức và vận dụng như thế nào trong giai đoạn hiện nay
2
luËt x· héi. T­ duy nhËn thøc cña con ng­êi kh«ng dõng l¹i ë mét chç mµ ngµy cµng ph¸t triÓn hoµn thiÖn h¬n. Tõ ®ã kÐo theo sù thay ®æi ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt còng nh­ quan hÖ s¶n xuÊt. Tõ h¸i l­îm s¨n b¾t ®Ó duy tr× cuéc sèng ®Õn tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt l¹c hËu, ®Õn ngµy nay tr×nh ®é khoa häc ®· ®¹t tíi møc tét ®Ønh. Mµ cèt lâi cña nÒn s¶n xuÊt x· héi chÝnh lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc l­îng s¶n xuÊt, nh­ M¸c vµ ¡nghen nãi, ®ã lµ quy luËt vÒ sù phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc l­îng s¶n xuÊt.
Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn
cña lùc l­îng s¶n xuÊt lµ qui luËt hÕt søc phæ biÕn trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc cña mçi quèc gia. Nguån gèc s©u xa cña sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña x· héi lµ sù ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. ChÝnh sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt ®· quyÕt ®Þnh, lµm thay ®æi quan hÖ s¶n xuÊt. §Õn l­ît m×nh, quan hÖ s¶n xuÊt thay ®æi sÏ lµm cho kiÕn tróc th­îng tÇng thay ®æi theo. Sù m©u thuÉn hay phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc l­îng s¶n xuÊt ®Òu cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi nÒn kinh tÕ. Sù tæng hoµ mèi quan hÖ gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt t¹o nªn mét nÒn kinh tÕ cã lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn kÐo theo mét quan hÖ s¶n xuÊt ph¸t triÓn.
MÆt kh¸c ta thÊy sù thay ®æi c¸c chÕ ®é x· héi xÐt cho cïng th× còng
lµ sù thay ®æi cña c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt thèng trÞ trong x· héi ,mµ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt lµ thèng nhÊt gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt ë mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vµ quan hÖ s¶n xuÊt . Do vËy quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt cña lùc l­îng s¶n xuÊt lµ quy luËt c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn lÞch sö nh©n lo¹i.
Do vËy, nghiªn cøu vÒ quy luËt nµy sÏ gióp cho mçi sinh viªn chóng
ta, ®Æc biÖt lµ sinh viªn khèi kinh tÕ, cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vµ s©u s¾c h¬n vÒ sù ph¸t triÓn cña n­íc ta còng nh­ trªn thÕ giíi; hiÓu ®­îc quy luËt vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ tõ ®ã cã thÓ gãp mét phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo sù nghiÖp x©y dùng n­íc nhµ sau nµy.

B.néi dung


i.
I-§Æt vÊn ®Ò
T
rong tiÕn tr×nh cña lÞch sö nh©n lo¹i ®i tõ chÕ ®é c«ng x· nguyªn
thuû , qua chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ, chÕ ®é phong kiÕn , chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa vµ ®Õn x· héi céng s¶n trong t­¬ng lai th× xÐt cho cïng còng lµ sù thay ®æi cña c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt, mµ lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hai mÆt cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt, chóng tån t¹i kh«ng t¸ch rêi nhau, t¹o thµnh quy luËt sù phï hîp cña quan hÖ s¶n xuÊt víi tÝnh chÊt cña lùc l­îng s¶n xuÊt – quy luËt c¬ b¶n nhÊt cña sù vËn ®éng, ph¸t triÓn x· héi.
Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt cña lùc l­îng s¶n
xuÊt lµ quy luËt hÕt søc phæ biÕn t¸c ®éng trong toµn bé tiÕn tr×nh lÞch sö nh©n lo¹i. Sù thay thÕ ph¸t triÓn cña lÞch sö nh©n lo¹i tõ chÕ ®é c«ng x· nguyªn thuû , qua chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ, chÕ ®é phong kiÕn, chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa vµ®Õn x· héi chñ nghÜa trong t­¬ng lai lµ do sù t¸c ®éng cña hÖ thèng c¸c quy luËt x· héi, trong ®ã quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt lµ quy luËt c¬
Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©