Tiểu luận: PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY
2
I. C¬ së lý luËn cña viÖc ph¸t triÓn vµ sö dông nguån nh©n lùc
®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x·
héi.
1. BiÖn chøng cña sù ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt víi sù ph¸t triÓn
kinh tÕ x· héi.
a. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n
xuÊt
S¶n xuÊt lµ ho¹t ®éng ®Æc tr­ng cña con ng­êi vµ x· héi loµi ng­êi. S¶n
xuÊt x· héi bao gåm: s¶n xuÊt vËt chÊt, s¶n xuÊt tinh thÇn vµ s¶n xuÊt ra b¶n th©n con ng­êi. Ba qu¸ tr×nh ®ã g¾n bã chÆt chÏ víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i víi nhau trong ®ã s¶n xuÊt vËt chÊt lµ c¬ së tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi. S¶n xuÊt vËt chÊt ®­îc tiÕn hµnh b»ng ph­¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt lµ c¸ch thøc con ng­êi thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt ë nh÷ng giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh cña x· héi loµi ng­êi. Mçi x· héi ®­îc ®Æc tr­ng b»ng mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Cho ®Õn nay, lÞch sö loµi ng­êi ®· tr¶i qua n¨m ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lµ c«ng x· nguyªn thñy, n« lÖ phong kiÕn, t­ b¶n chñ nghÜa vµ x· héi chñ nghÜa. Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi: kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n hãa x· héi. Sù thay thÕ kÕ tiÕp nhau cña c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt trong lÞch sö quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi tõ thÊp ®Õn cao.
Trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, mét mÆt lµ quan hÖ gi÷a con ng­êi
víi tù nhiªn - lùc l­îng s¶n xuÊt, mÆt kh¸c lµ quan hÖ gi÷a víi ng­êi ng­êi tøc lµ quan hÖ s¶n xuÊt. Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt chÝnh lµ, sù thèng nhÊt gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt ë mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh víi quan hÖ s¶n xuÊt t­¬ng øng. Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt, tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt ®©y lµ quy luËt c¬ b¶n nhÊt cña toµn bé lÞch sö loµi ng­êi, lµ quy luËt biÕn ®æi ph¸t triÓn cña c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt. Tr­íc hÕt ta t×m hiÓu vÒ lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt
- Lùc l­îng s¶n xuÊt ®ã lµ tæng thÓ c¸c nh©n tè vËt chÊt kü thuËt mµ
trong mèi quan hÖ víi nhau t¹o thµnh søc s¶n xuÊt cña x· héi. Nh­ M¸c ®· nãi lùc l­îng s¶n xuÊt bao gåm nh©n tè vËt chÊt ®ã lµ t­ liÖu s¶n xuÊt (bao gåm t­ liÖu lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt søc lao ®éng cña con ng­êi vµ t­ liÖu s¶n xuÊt tr­íc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng kÕt hîp víi nhau t¹o thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt.
Ng­êi lao ®éng chÝnh lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt t¸c
®éng vµo ®èi t­îng lao ®éng ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt, ®ång thêi còng chÝnh hä lµ ng­êi s¸ng t¹o ra c«ng cô lao ®éng. C«ng cô lao ®éng lµ nh©n tè quan träng trong lùc l­îng s¶n xuÊt. Nã lµ khÝ quan vËt chÊt "nèi dµi" nh©n lªn søc m¹nh cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh lao ®éng biÕn ®æi thÕ giíi tù nhiªn.
Trong thêi ®¹i ngµy nay, khoa häc ®ang ngµy cµng trë thµnh lùc l­îng
s¶n xuÊt trùc tiÕp. Nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc ®­îc øng dông nhanh chãng vµ réng r·i vµo s¶n xuÊt tri thøc khoa häc còng lµ mét bé phËn quan träng trong kinh nghiÖm, kü n¨ng cña ng­êi lao ®éng. C¸c yÕu tè cña lùc l­îng s¶n xuÊt cã quan hÖ t¸c ®éng biÖn chøng lÉn nhau, trong ®ã ng­êi lao ®éng ®ãng vai trß quan träng hµng ®Çu.
Ngày nay, trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước mục tiêu quan trọng nhất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thì nguồn nhân lự
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©