Tiểu luận: Nguyên tắc khách quan với việc phân tích đường lối đổi mới kinh tế ở Việt Nam

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Nguyên tắc khách quan với việc phân tích đường lối đổi mới kinh tế ở Việt Nam
Song nhê sù nh¹y bÐn vµ lùa chän ®óng ®¾n con ®­êng ®i cña §¶ng, nhµ n­íc nªn c«ng cuéc ®æi míi ®· vµ ®ang ®­îc tiÕn hµnh ngµy mét nhanh chãng vµ hiÖu qu¶. §Ó ®­îc nh­ vËy §¶ng ta ph¶i n¾m v÷ng b¶n chÊt c¸nh m¹ng vµ khoa häc cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin, kÕ thõa c¬ së t­ t­ëng vµ lý luËn quý b¸u cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Ó ®Ò ra ®­êng lèi ®óng . Nh­ng cã mét bé phËn nhá §¶ng viªn bÞ tha ho¸, biÕn chÊt lµ vÊn ®Ò ®¸ng lo ng¹i vµ cÇn lªn tiÕng b¸o ®éng mµ §¶ng ta ®· thõa nhËn trong b¸o c¸o chÝnh trÞ cña ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng kho¸ VIII , còng nh­ trong ®¹i héi §¶ng lÇn IX võa qua . H¬n thÕ n÷a , ®Ó ®¶m b¶o cho ®Êt n­íc ta ph¸t triÓn nhanh chãng trªn mäi ph­¬ng diÖn th× cÇn ph¶i ®æi míi phï hîp vÒ hÖ thèng hµnh chÝnh vµ vÊn ®Ò ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa , tiÕn hµnh c¶i c¸ch triÖt ®Ó mäi mÆt vµ gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn lín trong x· héi . Cã nh­ vËy th× ®Êt n­íc ta míi sím ®i lªn thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµ héi nhËp víi khu vùc , thÕ giíi . H¬n n÷a lµ ®Ó x©y dùng ViÖt Nam thµnh mét n­íc c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh nh­ ®¹i héi §¶ng IX ®· x¸c ®Þnh . ViÖc em ®· chän ®Ò tµi “ Nguyªn t¾c kh¸ch quan víi viÖc ph©n tÝch ®­êng lèi ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam ” nh»m hiÓu thªm vÒ qu¸ tr×nh x©y dùng vµ c¶i c¸ch kinh tÕ ®Êt n­íc cña toµn §¶ng , toµn d©n sau mét thêi kú quyÕt t©m cè g¾ng . §©y lµ mét ®Ò tµi mang ý nghÜa to lín vÒ viÖc ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc ë giai ®o¹n ®Çu cña thÕ kØ XXI cã nhiÒu thêi c¬ vµ th¸ch thøc , do ®ã chóng ta cÇn dùa vµo ngyªn t¾c toµn diÖn cña triÕt häc M¸c- Lenin ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch øng , tù t×m ra con ®­êng cho m×nh trªn thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc , nã cßn mang ý nghÜa ph­¬ng ph¸p luËn to lín
Dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng cộng sản việt Nam và bác hồ vĩ đại ,nhân dân ta đã đánh tan các thế lực xâm lược ngày nay trong công cuộc xây dự
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©