Tiểu luận: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
2hời đại mà C.Mac và Enghen đã phát triển học thuyết biện chứng lên một tầm cao mới.Nhờ có lý luận về mâu thuẫn biện chứng và sự vận dụng lý luận đó vào đời sống xã hội đương thời hai ông đã phát hiện ra đúng mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản,làm sáng tỏ nội dung,tính chất của mâu thuẫn đối kháng trong xã hội đó,trước hết là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hoá của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.Mâu thuẫn trên được biểu hiện trên lĩnh v­c xã hội trở thành mâu thuẫn giữa giai cấp væan vÇ giai cấp tư sản.Qua đó hai ông đã chỉ ra rằng lực lượng xã hội cơ bản có thể lãnh đạo cuộc cách mạng nhằm xoá bỏ chế độ xã hội cũ,xây dựng chế độ xã hội mới-x·héi chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa_là giai cấp vô sản.Như vậy bằng việc kế thừa những thành quả tư tưởng,biện chứng về mâu thuẫn,bằng việc tổng kết thực tế loài người,các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã cho rằng,chúng ta phải tìm xung lực vận động và phát triển của sự vật,trong chính sự vật đó.Quan điểm đó được thể hiện qua quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Trước khi phép biện chứng Macxit ra đời tư tưởng biện chứng về những cái đối lập đạt được đỉnh cao nhất trong sự phát triển của nátong học thuyết biện chứng của các nhà triết học cổ điển Đức tiêu biểu nhất là G.V.Hê-ghen vàI.Can-tơ.Khi nghên cứu phép biện chứng trong sự vận đọng và phát triển của“ý niệm tuyệt đối” ,Hê-ghen đã phê phán quan điểm siêu hình về sự đồng nhất(quan điểm này cho rằng đã đồng nhất thì loaÞ trị mọi sự khác biệt và mâu thuẫn) Theo ông đó là một sự đồng nhất trừu tượng và trống rỗng,không bao hàm một nhân tố chân lý nào,ông quan niệm bất kì sự thống nhất nào cũng bao hàm sự khac biệt và mâu thuẫn.Hơn nữa,Hê-ghen cũng là người sớm nhận ra vai trò của mâu thuẫn trong quá trình vận động và phát triển.Ông khẳng định: “Mâu thuẫn là nguồn gốc của tất cả mọi sự vận động và của tất cả mọi sự sống”... “Chỉ trong một chừng mực,một sự vận động chứa đựng bên trong nó một mâu thuẫn thì nó mới vận động mới có xung lực và hoạt động”.. “Tất cả mọi vật đều có tính chất mâu thuẫn trong bản thân nó”. (V.I.LªNin toàn tập,nxb TiÕn Bé)Song do bị ch phối bởi quan niệm duy tâm và bởi lợi ích của giai cấp mà ông đại diện,Hê-ghen đã không thể phát triển học thuyết biện chứng ®Ðn độ triệt để.Điều đó càng thấy rõ khi ông nghiên cứu cac vận động xã hội.Bằng tư duy của mình,Hê-ghen đã chỉ ra mâu thuẫn không thể điều hoà được trong xã hội,nhưng khi giải quyết mâu thuẫn đó,ông lại ®¼y việc giải quyết này vào lĩnh vực tư tưởng thuần tuý.
Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là hạt nhân của phép biện chứng ,nó chỉ ra nguồn gốc của sự vận động và phát triển.Lênin viết:. “Có thể địn
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©