Tiểu luận: Phép biện chứng về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Phép biện chứng về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta
2
LỜI MỞ ĐÂU
Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội _ hướng
tớichủ nghĩa văn minh, tốt đẹp. Trong quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội,
Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa Mac- Lênin làm kim chỉ nam cho mọi hành động,
vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử triết học trong thực tiễn. Nhưng con
đường chúng ta đang đi đầy chông gai, khó khăn, thử thách. Đã có lúc chúng
ta vấp phải những sai lầm chủ quan duy ý chí, không nắm vững quy luật
khách quan nên phải tiến hành đổi mới – hai mặt trận lớn quan trọng là đổi
mới kinh tế và đổi mới chính trị.
Quan hệ giữa kinh tế và chính trị, giữa đổi mới chính trị và đỏi
mới kinh tế là quan hệ cơ bản của đời sống xã hội. Việc nhận thức và xử lý
mối quan hệ này trong thực tiễn đúng hay sai có ý nghĩa quyết định đối với sự
hưng vong của nền kinh tế và chế độ chính trị - xã hội của đất nước. Sự sụp
đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nnước Đông Âu, những thành
tựu to lớn về nhiều mặt của nước ta qua gần 20 năm đổi mới đều có nguyên
nhân trtực tiếp và sâu xa từ khả năng cũng như mức độ nhận thức và giải
quyết mối quan hệ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị trong quá trình xây
dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, việc nghiên cứu, tổng kết những bài học kinh
nghiệm, đặc biệt là bài học về giải quyết mối quan hệ này ở nước ta trong thời
gian qua có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, nhằm tiếp tục sự nghiệp
đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là lý
do em chọn đề tài “Phép biện chứng về đổi mới kinh tế và đổi mới chính
trị ở nước ta “.
Nghiên cứu đề tài này chúng ta tập chung vào các nội dung chính
sau:
Thứ nhất, đó là quan hệ giữa đỏi mới kinh tế và đổi mới chính trị.
Xuất phát từ khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, mối quan hệ
giữa chúng để làm phương pháp luận. Xem xét tính biện chứng giữa kinh tế
và chính trị, đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị
Quan hệ giữa kinh tế và chính trị, giữa đổi mới chính trị và đỏi mới kinh tế là quan hệ cơ bản của đời sống xã hội. Việc nhận thức và xử lý mối quan hệ này tron
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©