Tiểu luận: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với sự nghiệp cách mạng Việt Nam
TiÓu LuËn TriÕt
L­¬ng V¨n Phu«n
2
loµi ng­êi, M¸c ®· chØ râ nguån gèc, ®éng lùc bªn trong, néi t¹i cña sù ph¸t triÓn x·
héi, chØ râ ®­îc b¶n chÊt cña tõng chÕ ®é x· héi. Lý luËn ®ã gióp chóng ta nghiªn cøu
mét c¸ch ®óng ®¾n vµ khoa häc sù vÒ vËn hµnh cña x· héi trong mét giai ®o¹n ph¸t
triÓn nhÊt ®Þnh còng nh­ tiÕn tr×nh vËn ®éng lÞch sö nãi chung cña x· héi loµi ng­êi
Ngµy nay, ®øng tr­íc sù sôp ®æ cña c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa Liªn X« vµ §«ng
¢u, lý luËn ®ã ®ang ®­îc phª ph¸n tõ nhiÒu phÝa. Sù phª ph¸n ®ã kh«ng chØ tõ phÝa kÎ
thï cña chñ nghÜa M¸c mµ cßn c¶ mét sè ng­êi ®· tõng ®i theo chñ nghÜa M¸c. Hä cho
r»ng lý luËn, h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi cña chñ nghÜa M¸c ®· lçi thêi trong thêi ®¹i
ngµy nay. Ph¶i thay thÕ nã b»ng mét lý luËn kh¸c, ch¼ng h¹n nh­ lý luËn vÒ c¸c nÒn
v¨n minh. ChÝnh v× vËy lµm râ thùc chÊt lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi, gi¸ trÞ khoa
häc vµ tÝnh thêi ®¹i cña nã ®ang lµ mét ®ßi hái cÊp thiÕt .
VÒ thùc tiÔn, ViÖt Nam ®ang tiÕn hµnh c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc theo ®Þnh
h­íng x· héi chñ nghÜa. C«ng cuéc ®ã ®ang ®Æt ra hµng lo¹t vÊn ®Ò ®ßi hái c¸c nhµ
khoa häc trªn c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau ph¶i tËp chung nghiªn cøu gi¶i quyÕt. Trªn c¬ së
lµm râ gi¸ trÞ khoa häc cña lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi , vµ vËn dông lý luËn ®ã
vµo ®iÒu kiÖn ViÖt Nam; v¹ch ra nh÷ng mèi liªn hÖ hîp quy luËt vµ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p
nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc ViÖt Nam thµnh mét
n­íc giµu, m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh, còng lµ mét nhiÖm vô thùc tiÔn
®ang ®Æt ra.ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi: “Häc thuyÕt h×nh th¸i
kinh tÕ - x· héi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng ViÖt Nam
” cã ý nghÜa thiÕt thùc c¶ vÒ lý
luËn vµ thùc tiÔn.
II.
Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu.
a. Môc ®Ých: Gãp phÇn t×m hiÓu gi¸ trÞ khoa häc cña lý luËn, h×nh th¸i kinh tÕ -
x· héi tõ ®ã vËn dông vµo ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay.
b. NhiÖm vô: nªu râ thùc chÊt cña lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi vµ chøng
minh lý luËn ®ã vÉn gi÷ nguyªn gi¸ trÞ.
VËn dông lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi, chøng minh c«ng cuéc x©y dùng ®Êt
n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan.
Ph©n tÝch thùc tiÔn x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi gian qua vµ qua c¸c gi¶i ph¸p
®­a c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc ®Õn thµnh c«ng.
III. Ph¹m vi nghiªn cøu:
Chøng minh gi¸ trÞ khoa häc vµ tÝnh thêi ®¹i cña lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi .
Tø ®ã x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña c¸ch m¹ng n­íc ta hiÖn nay, ®ång thêi x©y dùng ®­îc
Ngày nay, đứng trước sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô và Đông Âu, lý luận đó đang được phê phán từ nhiều phía. Sự phê phán đó không chỉ từ phía k
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©