Tiểu luận: vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa các phạm trù cái riêng, cái chung nói lên vai trò của kinh tế thị trường trong phát triển kinh tế Việt Nam

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa các phạm trù cái riêng, cái chung nói lên vai trò của kinh tế thị trường trong phát triển kinh tế Việt Nam
TiÓu luËn triÕt häc
§ç Minh C­êng ­ Líp K38 t¹i chøc
2
I. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¸i riªng vµ c¸i chung
.
1. Kh¸i niÖm c¸i chung vµ c¸i riªng.a) C¸i riªng: C¸i riªng lµ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ mét sù vËt , mét hiÖn t­îng, mét qu¸ tr×nh riªng lÎ trong thÕ giíi kh¸ch quan. Ch¼ng h¹n nh­ mét qu¸ tr×nh kinh tÕ hay mét con ng­êi... Sù tån t¹i c¸ biÖt cña c¸i riªng cho thÊy nã chøa ®ùng trong b¶n th©n nh÷ng thuéc tÝnh kh«ng lÆp l¹i ë c¸c cÊu tróc sù vËt kh¸c. Hay nãi kh¸c ®i lµ nã cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi so víi hÖ thèng kh¸c.TÝnh chÊt nµy ®­îc diÔn ®¹t b»ng kh¸i niÖm c¸i ®¬n nhÊt. C¸i ®¬n nhÊt kh«ng ph¶i lµ mét sù vËt hay mét hiÖn t­îng tån tai ®éc lËp nh­ c¸i riªng mµ lµ mét ®Æc ch­ng cña c¸i riªng.b) C¸i chung: C¸i chung lµ ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ nh÷ng mÆt, nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng mèi liªn hÖ, tån t¹i kh«ng chØ ë mét sù vËt mµ trong nhiÒu sù vËt, hiÖn t­îng kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n nh­ ta xÐt bèn c¸i riªng lµ bèn b¹n :b¹n A, b¹n B, b¹n C, b¹n D, nÕu xÐt trong mèi quan hÖ riªng lÎ th× ®ã lµ bèn c¸i riªng tån t¹i ®éc lËp. NÕu xÐt vÒ mÆt tÝnh c¸ch, c¶ bèn ng­êi cã ®Æc ®iÓm lµ ®Òu ch¨m chØ, ngoan ngo·n th× ®ã l¹i lµ c¸i chung cña bèn ng­êi. Nh­ vËy c¸i chung lµ c¸i cã tÝnh lÆp l¹i. TÝnh chÊt nµy cho phÐp nh×n thÊy nh÷ng mÆt, nh÷ng mèi liªn hÖ c¬ b¶n chi phèi nhiÒu qu¸ tr×nh vËt chÊt kh¸c nhau.2. Mèi liªn hÖ biÖn chøng gi÷a c¸i riªng vµ c¸i chung. LÞch sö triÕt häc ®· cã hai quan ®iÓm tr¸i ng­îc nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng. Ng­êi theo ph¸i duy thùc cho r»ng, c¸i chung tån t¹i ®éc lËp kh«ng phu thuéc vµo c¸i riªng, chØ cã c¸i riªng lµ tån t¹i phô thuéc vµo c¸i chung , do c¸i chung sinh ra. Tr¸i l¹i, ng­êi theo ph¸i duy danh nh­ §unxcèt(1265-11308), P.Ap¬la (1079-1142) cho r»ng c¸i chung kh«ng tån t¹i hiÖn thùc, mµ chØ cã c¸i riªng lµ tån t¹i hiÖn thùc; c¸i chung chØ tån t¹i trong nhËn thøc, trong ý thøc, nã chØ lµ tªn gäi cña c¸i riªng mµ th«i . C¶ hai quan ®iÓm trªn ®Òu cã nh÷ng h¹n chÕ. ChØ cã chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng míi gi¶i quyÕt mét c¸ch cã khoa häc mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng. PhÐp biÖn chøng cho r»ng: c¸i chung vµ c¸i riªng ®Òu tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan vµ gi÷a chóng cã mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau. Kh«ng thÓ cã c¸i chung nÕu kh«ng cã c¸i riªng còng nh­ kh«ng thÓ cã c¸i riªng nÕu kh«ng cã c¸i chung. BÊt cø sù vËt nµo còng lµ sù thèng nhÊt cña c¸i chung vµ c¸i riªng. §ång thêi mçi sù vËt lai nh­ mét ®Æc thï. Ph¹m trï c¸i ®Æc thï lµ kh©u trung gian gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng. §iÒu ®ã nãi lªn b¶n th©n c¸i ®Æc thï lµ t­¬ng ®ãi, nã lµ c¸i chung nÕu xÐt trong mèi quan hÖ dÉn ®Õn c¸i riªng vµ lµ c¸i riªng nÕu xÐt trong mèi quan hÖ dÉn ®Õn c¸i chung. Song còng cã nh÷ng hiÖn t­îng kh«ng thÓ lµ c¸i ®Æc thï, ch¼ng h¹n nh­ vËt chÊt, vËn ®éng. §ã lµ nh÷ng c¸i chung nhÊt , phæ biÕn nhÊt. Nh÷ng c¸i chung nhÊt, phæ biÕn nhÊt ®­îc ph¶n ¸nh trong nh÷ng kh¸i niÖm réng nhÊt mµ sù trõu t­îng cña con ng­êi hiÖn nay ch­a thÓ ®i xa h¬n. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¸i chung vµ c¸i riªng ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau:+) Trong hiÖn thùc kh¸ch quan kh«ng cã c¸i riªng nµo, c¸i ®¬n nhÊt nµo lµ tuyÖt ®èi ®éc lËp, t¸ch rêi c¸i chung, c¸i phæ biÕn. C¸i riªng chØ tån t¹i trong mèi quan hÖ dÉn ®Õn c¸i chung. Kh«ng cã c¸i riªng c« lËp tuyÖt ®èi, bÊt kú c¸i riªng nµo còng võa liªn hÖ víi c¸i riªng kh¸c, võa liªn hÖ víi c¸i chung. Sù liªn hÖ trªn míi nh×n mang tÝnh chÊt song trïng nh­ng thùc chÊt chØ lµ mét v× xÐt ®Õn cïng c¸i chung chØ
Với những thực trạng của nền kinh tế Việt Nam, việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường là hoàn toàn phù hợp. Qua gần 20 năm đổi
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©