Đề án: Vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhõn lực của cỏc doanh nghiệp dệt may

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đề án: Vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhõn lực của cỏc doanh nghiệp dệt may
§Ò ¸n m«n häc
SV: Vò Kh¾c Duy ­ líp QTKDTH 49A GVHD: NguyÔn Thu Thuû
CH¦ONG 1: C¬ së lý luËn cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån
nh©n lùc

1 .Vai trß cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
1.1
Kh¸i niÖm ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
§µo t¹o vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng ®Ó duy tr× vµ n©ng cao
chÊt l­îng nguån nh©n lùc cña tæ chøc ,lµ ®iÌu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Ó c¸c tæ
chøc cã thÓ ®øng v÷ng vµ th¾ng lîi trong m«I truêng c¹nh tranh. Do ®ã
trong c¸c tæ chøc c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶I ®ù¬c thùc hiÖn cã
tæ chøc vµ kÕ ho¹ch
Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng häc tËp cã tæ
chøc tiÕn hµnh trong nh­ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó nh»m t¹o ra sù
thay ®æi hµnh vi nghÒ nghiÖp cña ng­êi lao ®éng
Truíc hÕt ,ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chÝnh lµ toµn bé nh÷ng ho¹t
®éng ®ùoc tæ chøc bëi doanh nghiÖp, do doanh nghiÖp cung cÊp cho nguêi
lao ®éng. C¸c ho¹t ®éng cã thÓ ®ùoc cung cÊp trong vµi giê,vµo ngµy vµ
thËm chÝ cã thÓ cung cÊp trong vµi n¨m,tuú vµo môc tiªu häc tËp ,vµ nh»m
t¹o ra sù thay ®æi hµh vi nghÒ nghiÖp cho nguêi lao ®éng theo h­íng ®i lªn
,tóc lµ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña hä. Nh­ vËy
xÐt vÒ néi dung ph¸t triÓn nguån nh©n lùc bao gåm ba giai ®o¹n:gi¸o dôc ,
®µo t¹o vµ ph¸t triÓn
_Gi¸o dôc: ®ùoc hiÓu lµ c¸c h¹ot ®éng häc tËp ®Ó chuÈn bÞ cho con ng­êi
b­íc vµo mét nghÒ nghiÖp ho¹c chuyÓn sang 1 nghÒ nghiÖp míi , thÝch hîp
h¬n trong t­¬ng lai
_ §µo t¹o : ®ùoc hiÓu lµ c¸c ho¹t ®éng häc tËp gióp ng­êi lao ®éng cã thÓ
thùc hiÖn hiÖu qu¶ h¬n chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh .§ã chÝnh lµ qu¸
Ngành Dệt May hiện nay thu hút h¬n 2 triệu lao động. Để đáp ứng với mục tiêu phát triển của ngành, đến 2010 số lao động này sẽ tăng lên 2,5 triệu, và dự kiến đạ
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©