Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty Viễn thông liên tỉnh trong năm 2006

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty Viễn thông liên tỉnh trong năm 2006
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
2
ViÖt Nam vÉn cßn lµ thÞ tr­êng bá ngá, lµ m¶nh ®Êt mµu mì ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi khai th¸c. HiÖn nay, ë n­íc ta bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiÖp ViÔn th«ng trong n­íc cã mét sè l­îng kh«ng nhá c¸c doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi hoÆc liªn doanh víi n­íc ngoµi. §iÒu nµy lµm cho c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t, do ®ã doanh nghiÖp nµo ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao h¬n th× cµng cã kh¶ n¨ng ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. Bëi vËy, viÖc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp trë thµnh vÊn ®Ò mÊu chèt cã tÇm quan träng to lín nh»m ®¶m b¶o sù tån t¹i cho mçi doanh nghiÖp.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty ViÔn th«ng
liªn tØnh( VTN ), em ®· m¹nh d¹n lùa chän vµ hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp víi chuyªn ®Ò: “ §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty ViÔn th«ng liªn tØnh trong n¨m 2006 ”.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn b¸o c¸o thùc tËp bao gåm 2 phÇn:PhÇn I: Tæng quan vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty
ViÔn th«ng liªn tØnh.
PhÇn II: Thùc tËp chuyªn ®Ò ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty
ViÔn th«ng liªn tØnh
Tuy nhiªn, do cßn nhiÒu bì ngì khi lÇn ®Çu tiªn ®­￿îc tiÕp xóc víi ho¹t
®éng kinh doanh thùc tÕ ë C«ng ty còng nh­ kiÕn thøc chuyªn m«n cßn h¹n chÕ, nªn b¸o c¸o kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®￿­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn, sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy c« vµ c¸c b¹n, ®Ó em tiÕp tôc hoµn thiÖn ®å ¸n tèt nghiÖp sau nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n, ®Æc biÖt lµ
thÇy gi¸o TrÇn §øc Thung vµ thÇy gi¸o NguyÔn §¨ng Quang ®· h­￿íng dÉn em thùc hiÖn b¸o c¸o nµy, c¶m ¬n c¸c c« chó CBCNV trong C«ng ty DÞch vô ViÔn th«ng, nhÊt lµ c« chó CBCNV Phßng KÕ ho¹ch Kinh doanh n¬i em thùc tËp. TÊt c¶ nh÷ng ý kiÕn chØ b¶o tËn t×nh, nh÷ng sù gióp ®ì quý b¸u cña thÇy c« vµ c¸c CBCNV trong C«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy.Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
Hiện nay, ở nước ta bên cạnh những doanh nghiệp Viễn thông trong nước có một số lượng không nhỏ các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hay liên doanh với nước ng
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©