Hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường của tái chế nhựa ở làng Minh Khai thuộc thị trấn Như Quỳnh – Văn Tâm – Hưng Yên.

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường của tái chế nhựa ở làng Minh Khai thuộc thị trấn Như Quỳnh – Văn Tâm – Hưng Yên.
2
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN.
1.1. Khái lược về quản lý môi trường.
1.1.1. Khía niệm quản lý môi trường.
“Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh
tế, kỹ thụât, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và
phát triển bền vững kinh tế ­ xã hội quốc gia”.
Như vậy quản lý môi trường hướng tới các mục tiêu cơ bản sau:
Thứ nhất: Khắc phục và chống suy thoái, ô nhiễm môi trường phát sinh
trong hoạt động sống của con người.
Thứ hai: Phát triển bền vững kinh tế và xã hội quốc gia theo 9 nguyên tắc
của một xã hội bền vững do hội nghị Rio­92 đề xuất. Trong đó nội dung cơ
bản cấn phải đật được là phát triển kinh tế ­ xã hội gắn chặt với bảo vệ và cải
thiện môi trường, bảo đảm sự hài hoà giữ môi trường nhân tạo với môi trường
tự nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học.
Thứ ba: Xây dựng các công cụ có hiệu lực quản lý môi trường quốc gia và
các vùng lãnh thổ. Các công cụ trên phải thích hợp với từng ngành, từng địa
phương và cộng đồng dân cư.
1.1.2. Hệ thống công cụ qủn lý môi trường.
Như các lĩnh vực khác trong hệ thống quản lý nhà nước, quản lý môi
trường đòi hỏi phỉa có các công cụ quản lý để thực hiện việc quản lý đó. Công
cụ qủn lý môi trường là các biện pháp, phương tiện giúp cho việc thực hiện
các nội dung của quản lý môi trường được tốt hơn. Thông qua các chính sách,
các nhà quản lý môi trường có thể đạt được các mục tiêu về kiểm soát ô
nhiễm và quản lý chất thải.
Hệ thống công cụ quản lý môi trường gồm:
­ Công cụ pháp lý.
­ Công cụ kinh tế.
­ Công cụ giáo dục và truyền thông môi trường.
Như chúng ta đã biết, môi trường tự nhiên có vai tro hết sức quan trọng đối với hệ thống kinh tế. Với ba chức năng cơ bản đối với xã hội loài người: môi trường
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©