Đề án: Nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt nam

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đề án: Nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt nam
Hoµng DiÖu Linh
Kinh tÕ chÝnh trÞ
2
Khi nghiªn cøu vÒ c¹nh tranh, chóng ta cßn sö dông c¸c kh¸i niÖm: søc
c¹nh tranh, kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ n¨ng lùc c¹nh tranh. Râ rµng, c¸c kh¸i
niÖm trªn ®Òu cã quan hÖ víi c¹nh tranh, nh÷ng kh«ng hoµn toµn ®ång
nhÊt víi nhau. Trong thùc tÕ, th× søc c¹nh tranh, kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ
n¨ng lùc c¹nh tranh ®­îc sö dông nh­ nh÷ng kh¸i niÖm ®ång nghÜa.
C¹nh tranh ®­îc chia thµnh nhiÒu lo¹i dùa trªn c¸c tiªu thøc kh¸c nhau.
­ Khi nãi ®Õn tÝnh chÊt c¹nh tranh th× cã 2 lo¹i: c¹nh tranh lµnh m¹nh
vµ c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh.
­ D­íi gãc ®é c¸c chñ thÓ kinh tÕ tham gia thÞ tr­êng cã : c¹nh tranh gi÷a
nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt víi nhau, gi÷a nh÷ng ng­êi mua vµ ng­êi b¸n, ng­êi s¶n
xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng, vµ gi÷a nh÷ng ng­êi mua víi nhau.
­ D­íi gãc ®é thÞ tr­êng, gãc ®é thùc chøng th× cã 2 lo¹i c¹nh tranh : c¹nh
tranh hoµn h¶o hay thuÇn tuý vµ c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o.
­ D­íi gãc ®é c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt­ kinh doanh, ng­êi ta cho r»ng cã 3
lo¹i: c¹nh tranh tr­íc khi b¸n hµng, trong qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ sau khi b¸n
hµng. Cuéc c¹nh tranh nµy thùc hiÖn b»ng ph­¬ng thøc dÞch vô vµ thanh
to¸n.
­ XÐt theo môc tiªu kinh tÕ cña c¸c chñ thÓ trong c¹nh tranh, cã c¹nh
tranh trong néi bé ngµnh vµ c¹nh tranh gi÷a c¸c ngµnh .
­ Cuèi cïng xÐt theo ph¹m vi l·nh thæ, ng­êi ta nãi tíi c¹nh tranh trong
nø¬c vµ c¹nh tranh quèc tÕ.
1.1.2 TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh
tranh :
Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ, mét b­íc ph¸t triÓn míi, cao cña quèc tÕ ho¸ kinh
tÕ, nã b¾t nguån tõ sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, tõ tÝnh chÊt x· héi
ho¸ lùc l­îng s¶n xuÊt trªn ph¹m vi quèc tÕ. Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ
c«ng nghÖ cã nh÷ng b­íc tiÕn khæng lå, khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· trë
Trong các cuộc thảo luận nhằm tìm kiếm thần dược cho cho tăng trưởng kinh tế những năm gần đây, năng lực cạnh tranh được đề cập tới và nhấn mạnh như là một tron
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©