Tiểu luận: vị trí và vai trò của CNH-HĐH trong qua trình xây dựng CNXH ở Việt Nam

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: vị trí và vai trò của CNH-HĐH trong qua trình xây dựng CNXH ở Việt Nam
hiÓu râ CNH­H§H lµ g× , vÞ trÝ vµ vai trß cña CNH­H§H trong qua
tr×nh x©y dùng CNXH ë n­íc ta .
II. Néi dung
A.
MÆt lý luËn

1 Kh¸i niÖm vÒ CNH­H§H vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan .
1.1 Kh¸i niÖm CNH­H§H .
C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i hãa lµ mét qu¸ tr×nh cã tÝnh chÊt lÞch sö
. TÊt c¶ c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn ®Òu ph¶i tr¶i qua qu¸ tr×nh CNH­H§H ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau , víi nh÷ng quy m« vµ tèc ®é kh¸c nhau trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sö kinh tÕ x· héi kh¸c nhau . HiÖn nay , sù ph¸t triÓn cña khoa häc­kü thuËt vµ c«ng nghÖ ®· lµm cho chÝnh s¸ch CNH­H§H trong giai ®o¹n hiÖn nay cã nhiÒu kh¸c biÖt lín so víi c¸c n­íc c«ng nghiÖp ho¸ giai ®o¹n tr­íc ®©y . ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm chÝnh s¸ch CNH­H§H hiÖn nay rÊt ®a d¹ng .
KÕt hîp víi quan niÖm truyÒn thèng víi quan niÖm hiÖn ®¹i vµ vËn
dông vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ ë ViÖt nam , héi nghÞ lÇn VII BCH TW §¶ng kho¸ VII ®· ®­a ra quan niÖm míi vÒ CNH­H§H vµ ®©y còng chÝnh lµ quan niÖm ®­îc sö dông chñ yÕu ë n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay . Theo t­ t­ëng nµy , CNH­H§H lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt ,kinh , dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕ x· héi tõ sö dông lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ , ph­¬ng tiÖn vµ ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn hiÖn ®¹i , dùa trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ tiÕn bé khoa häc­c«ng nghÖ t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng cao .
Do nh÷ng biÕn ®æi cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ ®iÒu kiÖn kh¸ch
quan cô thÓ cña ®Êt n­íc , CNH­H§H cña n­íc ta cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau :
Thø nhÊt , c«ng nghiÖp ho¸ ph¶i g¾n liÒn víi hiÖn ®¹i hãa . Së
dÜ nh­ vËy lµ v× trªn thÕ giíi ®anh diÔn ra cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i , mét sè n­íc ph¸t triÓn ®· b¾t ®Çu chuyÓn tõ kinh tÕ n«ng nghiÖp sang nÒn kinh tÕ tri thøc , nªn ph¶i tranh thñ nh÷ng øng dông nh÷ng thµnh tùu cña cuéc c¸ch m¹nh khoa häc c«ng nghÖ , tiÕp c©n kinh tÕ tri thøc ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ nh÷ng ngµnh , nh÷ng kh©u , nh÷ng lÜnh vùc cã ®iÒu kiÖn nh¶y vät .
Thø hai , c«ng nghiÖp ho¸ nh»m môc tiªu ®éc lËp d©n téc vµ chñ
nghÜa x· héi . ë n­íc ta c«ng nghiÖp ho¸ nh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho chñ nghÜa x· héi , t¨ng c­êng søc m¹nh ®Ó b¶o vÖ nÒn ®éc lËp d©n téc .
Mục tiêu của CNH-HĐH là xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật cho CNXH, dựa trên nền sản xuất khoa học tiên tiến, tạo ra LLSX mới với quan hệ sản xuất ngày càng tiến
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©