Pháp luật về công ty tài chính- thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Pháp luật về công ty tài chính- thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
NguyÔn ThÞ Ngäc Hµ
2
bằng cỏch sửa đổi, bổ sung những gỡ để gúp phần hoàn
thiện phỏp luật, vỡ sự phỏt triển lớn mạnh và bền
vững của cỏc cụng ty tài chớnh và cả nền kinh tế Việt
Nam?
Tỡm lời giải đỏp cho những cõu hỏi trờn là lý do
thỳc đẩy người viết lựa chọn đề tài: “Phỏp luật về
cụng ty tài chính- thực trạng và một số giải phỏp
hoàn thiện” cho khoỏ luận tốt nghiệp của mỡnh.
2.Mục đớch của khoỏ luận.
Khoỏ luận nghiờn cứu cỏc vấn đề lý luận cơ bản,
thực trạng phỏp luật về cụng ty tài chớnh, từ đú tỡm
ra những vướng mắc cũn tồn tại nhằm hoàn thiện mụ
hỡnh phỏp luật về cụng ty tài chớnh.
3.Phạm vi nghiờn cứu.
Trong khuụn khổ một bản khoỏ luận tốt nghiệp,
khoỏ luận chỉ dừng lại ở mức độ tiếp cận ban đầu về
lý luận, một phần thực trạng và đưa ra một số đề xuất
hoàn thiện phỏp luật về cụng ty tài chớnh mang tớnh
gợi mở.
4.Phương phỏp nghiờn cứu.
Đề tài được nghiờn cứu trờn cơ sở phương phỏp
luận của Chủ nghĩa Mỏc-Lờnin về chủ nghĩa duy vật
biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; cỏc quan
điểm của Đảng và Tư tưởng Hồ Chớ Minh. Cỏc phương
phỏp cụ thể như phõn tớch, tổng hợp, so sỏnh, quy
nạp…cũng được kết hợp sử dụng trong quỏ trỡnh nghiờn
cứu đề tài.
5.Kết cấu của khoỏ luận.
Với tốc độ phỏt triển kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhu cầu về vốn của tất cả cỏc thành phần kinh tế nước ta đó gia tăng nhanh chúng. Tài chớnh-ngõn hàng trở t
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©