Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa phương án, chương I: Vai trò của các chất dinh dưỡng, môn Dinh dưỡng và Thức ăn vật nuôi ở trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa phương án, chương I: Vai trò của các chất dinh dưỡng, môn Dinh dưỡng và Thức ăn vật nuôi ở trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội
ii
MỤC LỤC
PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU.................................................................................1
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI..................................................................................1
1.1.1. Do yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay ...................................1
1.1.2. Do yêu cầu đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong dạy học hiện
nay .........................................................................................................................2
1.1.3. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn dạy học chương I môn Dinh dưỡng và
Thức ăn vật nuôi....................................................................................................3
1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ..........................................................................4
1.3. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC..........................................................................4
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU..................................................................5
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN..........................................................................................5
2.1.1. Lịch sử nghiên cứu ......................................................................................5
2.1.1.1. Trên thế giới .............................................................................................5
2.1.1.2. Ở Việt Nam ..............................................................................................7
2.1.1.3. Một số vấn đề còn tồn tại và đóng góp mới của đề tài.............................9
2.1.2. Cơ sở lí luận ..............................................................................................10
2.1.2.1. Các khái niệm cơ bản .............................................................................10
2.1.2.2. Quy trình xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng đa phương án....18
2.2. MỤC TIÊU, CẤU TRÚC NỘI DUNG DẠY HỌC.....................................22
2.2.1. Mục tiêu dạy học của chương I ...................................................................22
2.2.2. Vị trí chương I ..........................................................................................23
2.2.3. Cấu trúc nội dung chương I.........................................................................24
PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....27
3.1. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.......................................27
3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ........................................................................27
3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................27
Trong chăn nuôi dinh dưỡng là một trong những yếu tố quyết định hiệu quả chăn nuôi. Chính vì vậy môn Dinh dưỡng và Thức ăn vật nuôi được xem như một môn khoa họ
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©