Nghiên cứu thử nghiệm truyền máu cho chó

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Nghiên cứu thử nghiệm truyền máu cho chó
Luận văn thạc sỹ
ii
3.1. §èi t­îng vµ ®Þa ®iÓm nghiªn cøu ..........................................................36
3.2. Néi dung nghiªn cøu .................................................................................36
3.2.1. Thö nghiÖm truyÒn m¸u.......................................................................36
3.2.2. Thµnh lËp ng©n hµng m¸u chã ............................................................36
3.2.3. øng dông truyÒn m¸u trong mét sè ph¸c ®å ®iÒu trÞ..........................36
3.3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu...........................................................................36
3.3.1. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu l©m sµng .....................................36
3.3.2. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu phi l©m sµng ...............................37
3.3.2. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chã cã kh¶ n¨ng cho m¸u lÉn nhau.............37
3.3.4. KÜ thuËt lÊy m¸u. ................................................................................38
3.3.5. KÜ thuËt b¶o qu¶n m¸u ........................................................................39
3.3.6. KÜ thuËt truyÒn m¸u............................................................................40
3.3.7. Ph­¬ng ph¸p xö lý sè liÖu .....................................................................41
phÇn IV: KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËn ..............................................42
4.1. KÕt qu¶ thö ph¶n øng ng­ng kÕt m¸u trªn phiÕn kÝnh ..........................42
4.1.1. Thö ph¶n øng ng­ng kÕt m¸u trªn phiÕn kÝnh cña chã cïng gièng......42
4.1.2. Thö ph¶n øng ng­ng kÕt m¸u trªn phiÕn kÝnh cña chã kh¸c gièng .....43
4.2. KÕt qu¶ thö nghiÖm truyÒn m¸u ............................................................45
4.2.1. Chän chã cho m¸u..................................................................................45
4.2.1.1. KiÓm tra c¸c chØ tiªu l©m sµng........................................................45
4.2.1.2. KiÓm tra c¸c chØ tiªu phi l©m sµng..................................................46
4.2.2. KÕt qu¶ thö nghiÖm truyÒn m¸u .........................................................48
4.2.2.1. KÕt qu¶ theo dâi c¸c chØ tiªu l©m sµng tr­íc vµ sau khi truyÒn m¸u
cña chã cïng gièng. ..........................................................................................48
4.2.2.2. KÕt qu¶ theo dâi c¸c chØ tiªu l©m sµng tr­íc vµ sau khi truyÒn m¸u
cña chã kh¸c gièng...........................................................................................49
4.2.3. KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶n øng ng­ng kÕt sau khi truyÒn m¸u 21 ngµy ..51
4.3.1 KÕt qu¶ b¶o qu¶n m¸u sau 1 tuÇn. ........................................................54
Chó là giống vật nuôi được con người thuần hoá từ rất sớm và được nuôi rộng rãi ở các quốc gia. Đã từ lâu, chăn nuôi chó cũng đã là truyền thống và là một tập q
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©