Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc của Đảng từ năm 1996 đến năm 2009

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc của Đảng từ năm 1996 đến năm 2009
2
MỞ ĐẦU
1.
Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh
sống, kề vai sát cánh với nhau. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam
vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc là một trong những nội dung cơ bản
được Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm thể hiện trong quan
điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Xuất phát từ tình hình
đặc điểm của một quốc gia có nhiều dân tộc, có truyền thống lịch sử, văn hoá
lâu đời; Đảng Cộng sản Việt Nam lấy những nguyên lý của chủ nghĩa Mác –
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng để xây dựng và giải
quyết vấn đề dân tộc trong

từng giai đoạn cách mạng, đã vận dụng sáng tạo và
đề ra hàng loạt chính sách cụ thể phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đất nước,
đã và đang đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã
đề ra và ngày càng hoàn thiện chính sách dân tộc trên cơ sở ba nguyên tắc
cơ bản: đoàn kết – bình đẳng – tương trợ, tạo mọi điều kiện để các dân tộc
từng bước trưởng thành trong sự phát triển chung của cộng đồng các dân
tộc Việt Nam.
Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, dân tộc và công tác thực
hiện chính sách dân tộc đang đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm, đầu tư
nghiên cứu, nhằm đáp ứng đòi hỏi tất yếu khách quan của sự nghiệp đất nước
theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đặc biệt là trong điều kiện quốc tế
và trong nước hiện nay, vấn đề dân tộc đang có những diễn biến phức tạp vừa
có những tác động đến quan hệ quốc tế lại vừa mang tính đặc thù riêng của
từng quốc gia. Dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, nhân quyền luôn là những vấn đề
nhạy cảm mà các thế lực thù địch đang tìm mọi cách lợi dụng, coi đó như
nhưng đột phá để chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta; chia rẽ khối
Khánh Hoà là một tỉnh thuộc Nam Trung Bộ, có vị trí và vai trò rất quan trọng đóng góp vào việc giữ vững an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©