Ứng dụng vi điều khiển để điều khiển nhiệt độ khí sấy nông sản dạng hạt

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Ứng dụng vi điều khiển để điều khiển nhiệt độ khí sấy nông sản dạng hạt
B¸o c¸o tèt nghiÖp NguyÔn Xu©n Tµi – Tù ®éng ho¸ 46
.............................................................................................................................
­2­
do con ng­êi vÉn can thiÖp vµo toµn bé qu¸ tr×nh sÊy; hoÆc lµ nh÷ng thiÕt
bÞ sÊy quy m« c«ng nghiÖp ®­îc nhËp ngo¹i, ®­îc ®iÒu khiÓn tù ®éng
nh­ng rÊt ®¾t tiÒn, kh«ng phï hîp víi tói tiÒn cña ng­êi n«ng d©n. VËy vÊn
®Ò ®Æt ra lµ ph¶i chÕ t¹o ®­îc nh÷ng hÖ thèng, thiÕt bÞ sÊy quy m« võa
vµ nhá, võa cã gi¸ thµnh rÎ l¹i cã nh÷ng tÝnh n¨ng tù ®éng ®iÒu khiÓn hiÖn
®¹i... VÊn ®Ò nµy mang tÝnh tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng sinh viªn nghµnh
c¬ ®iÖn chóng t«i. Do ®ã chóng t«i tiÕn hµnh thùc hiÖn ®Ò tµi: “ øng
dông vi ®iÒu khiÓn ®Ó ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é khÝ sÊy n«ng s¶n d¹ng
h¹t “.
Môc ®Ých vµ yªu cÇu ®Æt ra cña ®Ò tµi lµ thiÕt kÕ vµ l¾p r¸p
m¹ch tù ®éng ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é khÝ sÊy sö dông vi ®iÒu khiÓn hä
AVR.
Néi dung cña ®Ò tµi gåm s¸u néi dung chÝnh:
1. Tæng quan hÖ thèng sÊy.
2. Tæng hîp hÖ thèng sÊy n«ng s¶n d¹ng h¹t.
3. ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é khÝ sÊy.
4. Nghiªn cøu phÇn lËp tr×nh cho m¹ch ®iÒu khiÓn.
5. L¾p r¸p m¹ch vµ kh¶o s¸t.
6. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ.
Việt Nam là đất nước nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, quanh năm ẩm ướt. Thiên nhiên đã ưu đãi cho chúng ta nhiều vùng đất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©