Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

2
Để tham gia thực hiện tốt cả 5 khâu trong QCDC, mấy năm qua
UBMTTQ các cấp đã tập trung chỉ đạo việc kiện toàn củng cố và nâng cao
chất lượng hoạt động của Ban công tác MT, Ban TTND, UBMTTQ cấp xã.
Tuy nhiên, công tác chỉ đạo của MT các cấp là chưa đều, nhất là ở địa
phương, cơ sở. Năm 1998, công tác chỉ đạo triển khai rất rầm rộ. CQ, MTTQ
tập trung làm điểm ở xã, phường. Năm 1999, UBMTTQ tập trung làm công
tác bầu cử đại biểu HĐND nên buông lơi, từ năm 2000 trở lại đây mới lại
được tiếp tục tăng cường hơn. Nhiều nơi, Ban Thường trực UBMTTQ bị động,
lúng túng trong việc đề ra biện pháp chỉ đạo cho phù hợp với tình hình, đặc điểm
của ĐP mình.
Kể từ khi được Chính phủ ban hành ngày 11-5-1998 đến nay QCDC
đã thực hiện được hơn 6 năm. Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo thực hiện QCDC
TW, 100% xã, phường đã triển khai, nhưng chỉ có 38% làm tốt; 97% cơ quan
hành chính NN đã thực hiện, nhưng chỉ có 29% làm tốt; 88% doanh nghiệp
NN đã triển khai, song cũng chỉ có 32% làm tốt; tính hình thức còn khá phổ
biến trong nhiệm vụ triển khai QCDC của cấp ủy đảng, CQ, MTTQ (công tác
MT tham gia thực hiện QCDC được thực hiện chủ yếu ở xã, phường) cơ sở.
Việc kiện toàn củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác MT,
Ban TTND, UBMT làm còn chậm: một số cán bộ xã, phường chưa nắm được
QCDC và công tác MT tham gia thực hiện QCDC; hoạt động giám sát của
MT và đoàn thể chính trị - xã hội ở xã còn rất yếu; công tác tuyên truyền vận
động nhân dân học tập nắm vững các quan điểm của Bộ Chính trị, nội dung
QLC trực tiếp trong QC còn làm lướt, hình thức; việc lồng ghép nội dung
công tác MT tham gia thực hiện QCDC với ba nội dung cuộc vận động "Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" chưa chặt chẽ.
UBMTTQ các cấp đã phối hợp với CQ cùng cấp tiến hành sơ kết 3
năm và trong năm 2004 đã tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính
trị, qua đó cũng cho thấy việc tiếp tục nghiên cứu mang tính tổng kết thực tiễn
và chỉ ra khuynh hướng phát triển, các giải pháp trong thời gian tới để MT
Một trong những điểm c bản để xây dựng NN pháp quyền, phát huy . QLC của nhân dân là phải không ngừng xây dựng và thể chế hóa mục tiêu, . phng châm,
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©